SFS 2008:55 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

080055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver

1

att 7 kap. 8 § förordningen (2004:865) om kör-

och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

7 kap.

8 §

2

Vid vägkontroller ska följande kontrolleras.

1. Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt

diagrambladen för innevarande dag och de diagramblad som föraren använt
under de föregående 28 dagarna eller de uppgifter för minst samma period
som finns lagrade på förarkorten eller i färdskrivarens minne eller utskriften.

2. Färdskrivarens funktion samt eventuellt missbruk av utrustningen, dia-

gramblad eller förarkort eller, i förekommande fall, att de handlingar som
avses i artikel 16.2 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006 finns.

3. Sådan blankett som ska användas när en förare varit sjukskriven eller

haft semester, eller när föraren under innevarande vecka eller under den sista
dag som föraren kört under föregående vecka, har kört ett annat fordon som
inte omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kräver det får kontrollerna koncentreras till ett specifikt

kontrollmoment.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om mi-

nimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr
3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets
direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35, Celex 32006L0022).

2

Senaste lydelse 2007:306.

SFS 2008:55

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008