SFS 2008:56 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

080056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 14 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ lotteriförordningen (1994:1451) ska

ha följande lydelse.

4 §

Vid ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kort-

spel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen (1994:1000) ska Lotteriinspektionen in-
hämta eller av sökanden begära

1. handlingar som styrker att sökanden inte är försatt i konkurs eller un-

derkastad näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken,

2. intyg om yrkesmässig kompetens för de personer som ansökan avser,
3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden,
4. handlingar som styrker sökandens vandel, och
5. registreringsbevis, om sökanden är juridisk person.

5 §

1

Lotteriinspektionen och länsstyrelserna ska ta ut avgifter för att pröva

ansökningar enligt lotterilagen (1994:1000) i de fall som framgår av andra
stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§

avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.

1

Senaste lydelse 2002:758.

Ärendeslag

Avgiftsklass

1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för
lottsedlar som kan ge en vinst om högst 1/33 basbelopp en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för bingo-
brickor.

4

2. Övriga ansökningar om typgodkännande enligt 14 § lot-
terilagen.

6

3. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt
16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre

4

b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr

6

c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr

7

d) mer än 15 miljoner kr.

10

SFS 2008:56

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

2

SFS 2008:56

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om prövningen av en ansökan enligt andra stycket medför extraordinära

kostnader, ska sökanden betala en extra avgift motsvarande dessa kostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

4. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b § lot-
terilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring

4

b) mer än 1/60 basbelopp enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring.

10

5. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 §
lotterilagen.

4

6. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25,
26 eller 27 § lotterilagen.

4

7. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater, vär-
deautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater
enligt 28 § lotterilagen.

4

8. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärnings-
spel och kortspel enligt 32 eller 34 § lotterilagen.

4

Ärendeslag

Avgiftsklass