SFS 2008:57 Förordning om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013

080057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om den Europeiska flyktingfonden och den
Europeiska återvändandefonden för perioden
2008–2013;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av

– den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt Europaparlamentets

och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av
Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det all-
männa programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och
om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG

1

, och

– den europeiska återvändandefonden som inrättats enligt Europaparla-

mentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande
av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av
det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsström-
mar”

2

.

2 §

Migrationsverket ska i egenskap av ansvarig och attesterande

myndighet för den europeiska flyktingfonden och den europeiska åter-
vändandefonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 573/2007/EG och
575/2007/EG ska fullgöras av en ansvarig och attesterande myndighet.

3 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning.

4 §

Beslut som Migrationsverket fattar i egenskap av ansvarig och atteste-

rande myndighet får inte överklagas.

1

EGT L 144, 6.6.2007, s. 1 (Celex 32007D0573).

2

EGT L 144, 6.6.2007, s. 45 (Celex 32007D0575).

SFS 2008:57

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

3*

SFS 2008:53–65

background image

2

SFS 2008:57

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:203) om den Euro-

peiska flyktingfonden för perioden 2005–2010. Den upphävda förordningen
ska dock fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)