SFS 2008:58 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

080058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

dels

att 8 § ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 6 § ska betecknas 8 §,

dels

att 7, den nya 8, 11, 21 och 25 a §§ ska ha följande lydelse.

7 §

1

För veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete lämnas

arbetslöshetsersättning under sammanlagt längst 75 ersättningsdagar inom
en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast an-
vändas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per

vecka.

Första stycket gäller inte i de fall medlemmar i Sveriges Fiskares arbets-

löshetskassa som är aktiva företagare ansöker om ersättning vid tillfälliga
avbrott i fisket.

8 §

2

Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid deltidsarbete

lämnas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisatio-
ner, aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som mot-
svarar hans eller hennes arbetsutbud.

11 §

3

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter

om karenstid utöver vad som följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring i fråga om sökande som utför deltidsarbete under veckor då de i öv-
rigt är arbetslösa.

21 §

4

En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,

1

Senaste lydelse 2007:898.

2

Senaste lydelse av tidigare 6 § 2007:898.

3

Senaste lydelse 2003:1110.

4

Senaste lydelse 2007:898.

SFS 2008:58

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

2

SFS 2008:58

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. hans eller hennes antal förbrukade ersättningsdagar samt antalet förbru-

kade ersättningsdagar avseende veckor då han eller hon utfört eller deklare-
rat deltidsarbete,

3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor, och
4. om han eller hon stängts av från ersättning enligt 43 § lagen (1997:238)

om arbetslöshetsförsäkring.

25 a §

5

Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett

ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa till en annan ar-
betslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. vilken dag han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från vil-

ket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,

3. vilken dag han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till

utträdet,

4. vilken period senast fastställt arbetsvillkor avser,
5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelate-

rad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalar-
betstid,

6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om

den första och den senaste karensveckan,

7. antalet förbrukade dagar i senast påbörjade ersättningsperiod och senast

ersatt vecka,

8. antalet förbrukade ersättningsdagar enligt begränsningsregeln i 7 §,
9. beslut om godkänd bisyssla,
10. beslut enligt 35 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring att en

företagare som tillfälligt upphör att bedriva verksamhet ska anses vara ar-
betslös,

11. beslut om godkända deltidsstudier,
12. fattade beslut om avstängning, nedsättning eller frånkännande av ar-

betslöshetsersättning inom ersättningsperioden,

13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per

månad, och

14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt

då deltagandet påbörjades.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Veckor med utfört eller

deklarerat deltidsarbete före den 7 april 2008 ska inte beaktas vid tillämp-
ningen av 7 § i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2006:1552.