SFS 2008:59 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

080059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1997:836) om arbetslöshets-

kassor ska ha följande lydelse.

5 §

1

En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter om de medlemmar
som får ersättning. Uppgift ska lämnas om

� personnummer, postnumret i postadressen och arbetslöshetskassans be-

teckning samt, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kas-
san som medlemmen tillhör,

� år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
� uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
� beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
� antalet dagar med ersättning och karens,
� antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetal-

ningstillfället,

� utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.
En arbetslöshetskassa ska vidare för en person som första gången kvalifi-

cerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om detta skett med stöd av hu-
vudregeln i 12 § första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-
ring eller med stöd av alternativregeln i 12 § första stycket 2 samma lag.
Uppgift ska också lämnas

� om medlemmen utför eller deklarerar deltidsarbete,
� om 35 § första eller andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring till-

lämpas,

� om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad er-

sättning och uppgift om ersättningens storlek,

� om en medlem som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersätt-

ningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny er-
sättningsperiod,

� om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisyss-

lan omfattar samt inkomsten per vecka av bisysslan,

� om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersätt-

ning lämnas.

1

Senaste lydelse 2003:1109.

SFS 2008:59

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

2

SFS 2008:59

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för uppgifter avseende dem som uppfyllt villkoren i upphävda 18
och 19 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)