SFS 2008:61 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

080061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1996:1100) om aktivitets-

stöd ska ha följande lydelse.

5 §

1

Till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersätt-

ning lämnas aktivitetsstöd med samma belopp som skulle ha lämnats som
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
dock lägst 320 kronor per dag. Detsamma gäller för den som anvisats till
jobb- och utvecklingsgarantin med stöd av 5 § första stycket 2 förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersätt-

ning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst
som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320
kronor per dag.

När aktivitetsstödets belopp bestäms ska dag med aktivitetsstöd jämställas

med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsför-
säkring.

Särskilda bestämmelser för den som deltar i jobbgarantin för ungdomar

samt aktiviteter inom denna insats finns i 5 c §.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:814.

SFS 2008:61

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008