SFS 2008:62 Förordning om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

080062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till verksamheter mot rasism och
liknande former av intolerans;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till verk-

samheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av in-
tolerans som kan ta sig uttryck i bl.a. antisemitism, islamofobi, afrofobi,
antiziganism och homofobi.

2 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrel-

sen.

Villkor för bidrag

3 §

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §

Bidrag får lämnas till organisationer och stiftelser, som inte är statliga

eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i Sverige
som inte strider mot demokratins idéer.

5 §

Bidrag får lämnas för att stödja verksamheter vars syfte är att motverka

eller förebygga rasism eller liknande former av intolerans.

Ansökningar om bidrag ska prövas med hänsyn till verksamhetens förut-

sättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

6 §

Bidrag får inte lämnas till en organisation eller stiftelse som har skul-

der för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som
är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan

7 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Ung-

domsstyrelsen de handlingar och uppgifter som styrelsen bestämmer.

SFS 2008:62

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

2

SFS 2008:62

Beslut och utbetalning

8 §

I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget be-

viljas. I beslutet ska vidare sista dag för redovisning enligt 11 § bestämmas.

Beslut om bidrag får förenas med villkor.

9 §

Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

10 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-

basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring kan bidraget beta-
las ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget.

Redovisning

11 §

En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna

förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. Bi-
dragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och
hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska re-

dovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för
bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

12 §

En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att

på begäran av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som styrelsen begär för
granskning av redovisningen.

13 §

Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-

ning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Ungdomsstyrelsen ska dessutom, med början 2009, senast den 1 juni varje år
till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har
använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i för-
hållande till syftet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

14 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt

eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses

i 11 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

background image

3

SFS 2008:62

15 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 § ska

Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om
det finns särskilda skäl för det får Ungdomsstyrelsen efterge återkrav helt el-
ler delvis.

Bidrag ska, till den del medlen inte har utnyttjats för det ändamål det har

beviljats för, utan anmodan återbetalas senast vid tidpunkten för redovisning
enligt 11 §.

Bemyndigande

16 §

Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008, då förordningen

(2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill
lämna rasistiska och andra liknande grupperingar ska upphöra att gälla. Den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats
före den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008