SFS 2008:63 Förordning om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

080063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk
grund;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organi-

sationer bildade på etnisk grund.

Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och

verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.

2 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrel-

sen.

Villkor för bidrag

3 §

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §

Bidrag får lämnas till en organisation som

1. till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund,
2. bedriver sin verksamhet i Sverige,
3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande geografisk

spridning i förhållande till dem som utgör organisationens medlemsunder-
lag,

4. har minst 1 000 betalande medlemmar anslutna till lokalföreningar eller

avdelningar,

5. själv bekostar en del av sin verksamhet,
6. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet som

inte strider mot demokratins idéer,

7. har ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 1 § andra

stycket, och

8. har bedrivit verksamhet under minst två år.
Bidrag får även lämnas till samarbetsorgan för organisationer som avses i

första stycket.

SFS 2008:63

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

2

SFS 2008:63

5 §

Bidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas även till orga-

nisationer som avses i 4 § första stycket men som inte uppfyller de villkor
som anges i 4 § första stycket 3, 4 och 8.

6 §

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Ansökan

7 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Ung-

domsstyrelsen de handlingar och uppgifter som styrelsen bestämmer.

Tillförlitligheten av uppgifterna som lämnas enligt första stycket ska inty-

gas av organisationens revisor.

Beslut och utbetalning

8 §

I ett beslut om bidrag ska sista dag för redovisning enligt 10 § bestäm-

mas.

Beslut om bidrag får förenas med villkor.

9 §

Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

Redovisning

10 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redo-
visning av de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är

tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och till-
lämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

11 §

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran

av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som styrelsen begär för gransk-
ning av redovisningen.

12 §

Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-

ning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Ungdomsstyrelsen
ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfat-
tande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en be-
dömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

�&terbetalning och återkrav

13 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

background image

3

SFS 2008:63

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt

eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det syfte som anges i 1 § andra stycket,
4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses

i 10 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

14 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 § ska

Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om
det finns särskilda skäl för det får Ungdomsstyrelsen efterge återkrav helt el-
ler delvis.

Bemyndigande

15 §

Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

�verklagande

16 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration ska
upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bi-
drag som har beviljats före den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

4*

SFS 2008:53�65

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008