SFS 2008:64 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

080064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)

dels

att 26 § ska upphöra att gälla,

dels

att 23 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

23 §

Om inte något annat följer av andra och tredje styckena är följande

myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedelsan-
läggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

1.

Slakterier och vilthanteringsan-

läggningar

Livsmedelverket

2. Styckningsanläggningar och an-
läggningar för malet kött som pro-
ducerar mer än 5 ton per vecka

Livsmedelverket

3. Kyl- och fryshus, utom sådana
som lagrar och omgrupperar köttva-
ror för distribution enbart inom de-
taljhandeln

Livsmedelsverket

4. Köttproduktanläggningar

och

köttberedningsanläggningar som
producerar mer än 7,5 ton per vecka

Livsmedelsverket

5. Mjölk- och mjölkproduktanlägg-
ningar som producerar mjölkpro-
dukter av mer än 2 000 000 liter
mjölk om året

Livsmedelsverket

6.

Fiskanläggningar som produce-

rar mer än 250 ton per år och fisk-
grossistanläggningar som hanterar
mer än 500 ton om året

Livsmedelsverket

7. �ggpackerier som omfattas av rå-
dets förordning (EEG) nr 1907/90
av den 26 juni 1990 om vissa han-
delsnormer för ägg

1

Livsmedelsverket

SFS 2008:64

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

1

EGT L 173, 6.7.1990, s. 5, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 42 (Celex

31990R1907).

background image

2

SFS 2008:64

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 15 eller 17 §

livsmedelslagen (2006:804) flyttas över från en kommunal nämnd till Livs-
medelsverket, ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av
anläggningen eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livs-

medelslagen flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd,
ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anlägg-
ningen eller registrera anläggningen.

25 §

Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är, om något annat inte

följer av 27 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livs-
medel som importeras från ett tredje land, den myndighet som prövar frågan
om godkännande av en anläggning eller som registrerar en anläggning.

8. �ggproduktanläggningar

Livsmedelsverket

9.

Livsmedelsanläggningar i järn-

vägsvagnar, luftfartyg och fabriks-
fartyg samt kyltankbåtar för fisk

Livsmedelsverket

10. Tillverkningsanläggningar

för

spritdrycker, vin, aromatiserade vi-
ner, aromatiserade drycker baserade
på vin och aromatiserade drinkar ba-
serade på vinprodukter

Livsmedelsverket

11. Sådana livsmedelsanläggningar
som drivs av det detaljhandelsbolag
som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen
(1994:1738)

Livsmedelsverket

12. Exportkontrollerade

anlägg-

ningar som avses i kungörelsen
(1974:271) om kontroll vid utförsel
av livsmedel

Livsmedelsverket

13. Anläggningar för behandling av
livsmedel med joniserande strålning

Livsmedelsverket

14. Skeppshandelslager,

tullager,

frilager och anläggningar inom fri-
zon i vilka det förvaras livsmedel
som från veterinärsynpunkt inte är
godkända för fri omsättning

Livsmedelsverket

15. Anläggningar för dricksvatten-
försörjning

En sådan kommunal nämnd som av-
ses i livsmedelslagen (2006:804)

16. Anläggningar för tillverkning av
snus och tuggtobak

En sådan kommunal nämnd som av-
ses i livsmedelslagen (2006:804)

17. Andra livsmedelsanläggningar,
inklusive anläggningar för tillverk-
ning av tillsatser, aromer och pro-
cesshjälpmedel samt primärprodu-
center av livsmedel

En sådan kommunal nämnd som av-
ses i livsmedelslagen (2006:804)

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

background image

3

SFS 2008:64

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
2. I det fall kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 §

livsmedelslagen (2006:804) har flyttats över från Livsmedelsverket till en
kommunal nämnd före ikraftträdandet, ska denna nämnd i fortsättningen
pröva frågor om godkännande av en anläggning eller registrera anlägg-
ningen.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008