SFS 2008:65 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

080065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 7 februari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels

att 6 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4, 7, 8, 10, 10 a, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 och

30�33 §§, 2 kap. 1, 6, 8, 16, 20 och 30 §§, samt bilaga 1�4 ska ha följande
lydelse,

dels

att rubriken närmast före 2 kap. 11, 16 respektive 21 §§ ska utgå,

dels

att rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

I denna förordning förstås med

behörig myndighet

: den myndighet som prövar frågor om stöd,

betesmark

: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som an-

vänds till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksam-
het,

brukningsenhet

: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för

driften gemensamma byggnader,

jordbrukare

: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana per-

soner, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som be-
driver jordbruksverksamhet,

jordbrukarhushåll

: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedri-
ver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag

: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbru-

kare inom Sveriges gränser,

jordbruksmark

: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betes-

mark,

jordbruksverksamhet

: produktion, uppfödning eller odling av jordbruks-

produkter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, upp-
födning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion,
eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön
enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september
2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa

SFS 2008:65

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

2

SFS 2008:65

stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr
2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG)
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000,
(EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001

1

,

klassificeringsfel

: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande

landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmot-
tagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

LAG-grupp

: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som av-

ses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av
länsstyrelsen,

landsbygdsprogram

: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007�2013

som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

leaderdimensionen

: stöd som genomförs enligt artikel 61�65 i rådets för-

ordning (EG) nr 1698/2005,

lokal utvecklingsstrategi

: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en

LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

mikroföretag

: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens

rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mik-
roföretag samt små och medelstora företag

2

,

mätfel

: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i

djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetal-
ning av stöd för,

nationell strategi för landsbygdsutveckling

: den nationella strategiska

plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/
2005,

rennäringsföretag

: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennä-

ringsverksamhet,

rennäringshushåll

: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedri-
ver rennäringsverksamhet,

rennäringsverksamhet

: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd

av rennäringslagen (1971:437),

skogsmark

: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen

(1979:429),

slåtteräng

: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på ef-

tersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller
för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

villkorsfel

: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötsel-

villkor eller annat villkor som gäller för stödet,

åkermark

: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete,

och som är lämplig att plöja, och

ägoslagsfel

: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt

stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.

7 §

För landsbygdsprogrammet ska det finnas en övervakningskommitté.

�vervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 78 i rådets förordning
(EG) nr 1698/2005.

1

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

2

EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

background image

3

SFS 2008:65

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.
Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen. Ledamöter och

ersättare i övervakningskommittén utses av regeringskansliet för bestämd
tid.

8 §

Länsstyrelsen och Sametinget ska efter samråd med berörda myndig-

heter, kommuner och organisationer utarbeta genomförandestrategier för de
åtgärder som avses i 2 kap. 16 och 17 §§, 4 och 5 kap., 6 kap. 1, 2 och 4 §§
samt 7 kap.

Genomförandestrategierna ska godkännas av Jordbruksverket.

10 §

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning om inte

annat följer av andra�tredje stycket eller av 10 a §.

Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ och stöd en-

ligt 6 kap. såvitt avser kompetensutveckling beträffande skogsbruk.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 15 och 2 kap. 16 och 17 §§

samt 4, 5 och 6 kap. såvitt avser stöd till rennäringsföretag och annan verk-
samhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur-
eller samhällsliv.

10 a §

Frågor om stöd enligt 2 kap. 19 och 20 §§ samt 6 kap. 3 § prövas av

Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 4 kap.
14 och 15 §§, 5 kap. eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfat-
tande karaktär eller avser stödjande och kompletterande åtgärder till den ge-
nomförandestrategi som avses i 8 § och inte faller inom Skogsstyrelsens el-
ler Sametingets ansvarsområde.

11 §

Frågor om ansökan om stöd enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen efter

beredning av LAG-gruppen. När frågor om stöd enligt 7 kap. prövas ska
länsstyrelsen kontrollera att stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet
och gemenskapsreglerna.

Frågor om ansökan om utbetalning enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen.

12 §

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till den

behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. ska dock lämnas in
till LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten ska bedri-
vas.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom den tid

som föreskrivs av

1. Jordbruksverket när det gäller stöd som avses i 10 § första och tredje

stycket,

2. Skogsstyrelsen när det gäller stöd som avses i 10 § andra stycket, och
3. Sametinget när det gäller stöd som avses i 10 § tredje stycket vad avser

stöd enligt 2 kap. 17 §.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap. 9�

16, 18�19 eller 21�29 §§ kommer in för sent ska man tillämpa reglerna om
för sen ansökan i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004
av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvär-
villkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontroll-

background image

4

SFS 2008:65

system som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprät-
tande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den ge-
mensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare

3

.

14 §

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per insats och stödår

avseende miljöersättningar och kompensationsbidrag enligt 2 kap. 9�16, 18�
19 eller 21�29 §§ ska inte betalas ut. För ersättning för potatisodling enligt 2
kap. 9 § gäller dock att beräknade stödbelopp som är lägre än 500 kr per
stödår inte ska betalas ut.

17 §

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sametinget och LAG-grupperna ska

ha behörighet till uppgifter från den förvaltande myndighetens databas i
ärenden om stöd enligt denna förordning.

18 §

Den centrala kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG)

nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, kommissio-
nens förordning (EG) nr 1975/2006 och denna förordning genomförs av
Jordbruksverket, förutom när det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ då den
genomförs av Skogsstyrelsen.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administra-

tiva kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd
inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel

12 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive an-
svarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäl-
ler stöd enligt 2 kap. 19 § för vilka Jordbruksverket är behörig myndighet.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför

den administrativa kontrollen enligt artikel 26 i förordningen (EG) nr
1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på

plats enligt artikel 27 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina
respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på
plats när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är be-
hörig myndighet.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i

efterhand enligt artikel 30 i förordningen (EG) nr 1975/2006. Jordbruksver-
ket genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och
7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

20 §

Den behöriga myndigheten får avslå eller häva åtaganden enligt

2 kap. 11�16, 18�19 och 21�29 §§ om åtagandet motsvarar mindre än 1 000
kr per år.

3

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

background image

5

SFS 2008:65

21 §

Fullt stöd enligt 2 kap. 9�19 och 21�29 §§ får endast utbetalas till den

som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 4 och 5 i samt
bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och de före-
skrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om
EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 9�19 och

21�29 §§ endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar
de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som
Jordbruksverket föreskriver.

Vid prövningen av om de krav som omfattas av första och andra stycket är

uppfyllda ska beaktas resultatet av den kontroll som bedrivs av den kommun
eller myndighet som har ansvaret för kontrollen över den lagstiftning som
utgör krav enligt första och andra stycket.

23 §

Då klassificerings- eller villkorsfel konstaterats när det gäller stöd en-

ligt denna förordning ska stödbeloppet helt eller delvis sättas ned och hänsyn
ska tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet samt till om så-
dana omständigheter som avses i 28 § föreligger.

Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrun-

dande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 2 kap. men som inte finns
med i ansökan om utbetalning ska leda till samma nedsättning av stödbelop-
pet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade
funnits med i denna ansökan.

24 §

Om ett mätfel, ägoslagsfel, klassificeringsfel eller villkorsfel bedöms

som allvarligt ska beslutet om stöd hävas. Detsamma gäller när ett fel i ett
stödbeslut beror på en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden.

Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får beslutet om

stöd hävas till viss del.

Den behöriga myndigheten får besluta att fortsatt stöd inte ska lämnas för

samma åtgärd under det innevarande eller följande stödåret i enlighet med
artikel 18 eller 31 i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006.

25 §

Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt

ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9�16, 18�19 eller
21�29 §§ i enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt 21 § ska
stödbeloppet för det kalenderår då överträdelsen inträffade sättas ned helt el-
ler delvis i enlighet med artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr
1975/2006. Jordbruksverket, eller Sametinget i fråga om stöd enligt 2 kap.
15 §, får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp.

30 §

Jordbruksverket får, i andra fall än som avses i 32 eller 33 §, efter

samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer
som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare före-
skrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, innehåll i genom-
förandestrategier, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i af-
färsplaner och projektplaner, godkännande av rådgivningstjänster och rådgi-
vare som skall anordna tvärvillkorsrådgivning, utbetalning, kontroll, minsk-
ning av stöd, återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

background image

6

SFS 2008:65

31 §

Jordbruksverket får efter samråd med de organisationer som har re-

presentanter i övervakningskommittén meddela närmare föreskrifter om in-
rättande av områden som avses i 9 § samt om godkännandet av LAG-grup-
per och lokala utvecklingsstrategier.

32 §

Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket och de organisatio-

ner som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare fö-
reskrifter om stöd, stödbelopp, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan,
kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när det
gäller stöd enligt 2 kap. 15 §.

33 §

Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och de organi-

sationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterli-
gare föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansökningsförfarande, innehåll i ansö-
kan, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när
det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ och stöd enligt 6 kap. i fråga om kom-
petensutveckling beträffande skogsbruk.

2 kap.

1 §

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller be-
driva sådan odling som avses i 11�16, 18�19 och 21�29 §§. För stöd för åt-
gärder som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock
längst tills dess att den samlade åtagandeperioden uppgår till 20 år.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta

bedriva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första
stödutbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst 3 hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna an-

sökningar enligt 16�17 §§. Vid prioriteringen ska syftet med stödet samt den
genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § beaktas.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun en-

ligt lag eller annan författning ska sörja för.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.

6 §

Stöd lämnas inte

1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 4 och 5 i samt

bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och de före-
skrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om
EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,

2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av

gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om en-
ligt 1 kap. 21 §,

3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken

för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller
kulturvård, och

4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt

lag eller annan författning.

background image

7

SFS 2008:65

För areal som tagits ur produktion och som omfattas av EG:s system för

direktstöd får stöd endast lämnas enligt 14 § eller 21 § samt enligt 24 § för
odling av ettåriga växter för industri- och energiändamål.

8 §

Stödbelopp för de enskilda åtgärderna framgår av bilaga 1 om inte an-

nat följer av andra stycket.

Stödbelopp för åtgärder som omfattas av 16�17 §§ ska fastställas i ge-

nomförandestrategin för respektive åtgärd.

16 §

Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana regionala skötselinsat-

ser som avses i bilaga 1, punkten 4 om

1. skötselinsatsen omfattas av den genomförandestrategi som avses i

1 kap. 8 §,

2. stödmottagaren under en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att

vidta de skötselinsatser som avses med åtgärden, och

3. skötselinsatsen kompletterar ett åtagande enligt 11, 12, 14 och 15 §§ el-

ler främjar biologisk mångfald på åkermark.

20 §

Stöd får lämnas till rasföreningar för bevarande av sådana utrotnings-

hotade husdjursraser som avses i 19 § första stycket samt till rasföreningar
som har ansvar för hotade svenska raser bland de livsmedelsproducerande
djurslagen vilka är upptagna på listan för nationellt bevarande med högst
100 procent av kostnaderna för

1. skapande och upprätthållande av härstamningsregister,
2. hälsofrämjande insatser för rasen,
3. avelsrådgivning,
4. transporter av genetiskt viktiga djur mellan besättningar,
5. parningsstationer för nordiskt bi,
6. upprätthållande av genbanksbesättningar,
7. betäckning av ston, eller
8. stamboksföring.
Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

30 §

Stöd får lämnas till privata enskilda skogsägare för insatser på skogs-

mark som förstärker natur- eller kulturvärden i skogen. Stöd får även lämnas
för insatser som kan främja de sociala värdena på mark som har höga natur-
eller kulturvärden.

Stöd lämnas i form av ersättning för målklassning av bestånd, ersättning

för manuella insatser, ersättning för maskinella insatser, och ersättning för
materiella kostnader.

4 kap. �&tgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord-
och skogsbrukssektorn samt rennäringen

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008. De nya bestämmelserna

ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

background image

8

SFS 2008:65

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

9

SFS 2008:65

Bilaga 1

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en
förbättring av miljön och landskapet

1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.

2. Miljövänligt jordbruk

Stödområde

Markanvändning

Stödbelopp inom

intervallen areal

0�90 ha

90� ha

1 och F

2�3 och 4a

4b

5a

5b

1, 2�3 och F
4a
1�3 och F

bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
bete och slåttervall på åker samt
betesmark
spannmål
spannmål
potatis

2 550 kr

1 950 kr

950 kr

1 350 kr

760 kr

1 000 kr

500 kr

1 750 kr

1 275 kr

975 kr

475 kr

675 kr

380 kr

500 kr
250 kr
875 kr

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

Ersättning för
vallodling

Hela landet

Stödområde 1�3

Stödområde 4

Stödområde 5a, 5b

Stödområde 5c, 5m

Grundersättning:
300 kr/ha
Tilläggsersättning:
1 800 kr/ha
Tilläggsersättning:
700 kr/ha
Tilläggsersättning:
250 kr/ha
Tilläggsersättning:
400 kr/ha

Skötsel av
betesmark

Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden:
2 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck,
dock högst 2 000 kr/ha

background image

10

SFS 2008:65

Skötsel av
slåtteräng

Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden:
3 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck,
dock högst 2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Fäbodbete och
fäbod i bruk

Fäbodbete: 700 kr/ha
Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha
för 6 ha, extra fäbod i
flerfäbodsystem ger 0,25
fäbod i bruk.

Alvarbete
Skogsbete

�land och Gotland
Hela landet

850 kr/ha
1 800 kr/ha

Skötsel av
våtmarker

Hela landet
Inom stödområde 9 i
Skåne, Blekinge och
Hallands län

Grundersättning:
Betesmark och övrig
mark: 1 500 kr/ha
�&kermark: 3 000 kr/ha
Förhöjd ersättning:
�&kermark: 4 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer i
odlingslandskapet

Hela landet

Grundersättning:
100 kr/elementtyp
Grupp
1: 6 kr/10 meter
2: 26 kr/10 meter
3: 58 kr/10 meter
4: 60 kr/st
5: 180 kr/st
6: 2 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer i
renskötselområdet

Renskötselområdet

Renvallar: 6 300 kr/ha
Renstängsel: 20 kr/meter
Resor: 640 kr/element
för avstånd till och med
75 km, 1 275 kr/element
för avstånd över 75 km,
dock högst fem element/
åtagande

Traditionell odling
av bruna bönor

�land

1 400 kr/ha

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

background image

11

SFS 2008:65

Utrotningshotade
husdjursraser

Hela landet

Fast ersättning: 800 kr/
djurslag och besättning
Linderödssvin: 1 500 kr/
djurenhet
�vriga raser: 1 000 kr/
djurenhet

Minskat
kväveläckage

Stödområde 5 c, 5 m
och 9 i Skåne,
Blekinge, Kalmar,
Gotlands, Hallands
och Västra Götalands
län samt stödområde
5 a och 5 b i Hallands
och Västra Götalands
län

Fånggröda: 800 kr/ha
Vårbearbetning:
300 kr/ha
Kombination av fång-
gröda och vårbearbetning
på samma mark:
1 300 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 5 och 9

1 000 kr/ha

Miljöskyddsåtgärder

Hela landet

Stödbelopp inom
intervallen areal

0�50 ha 50�300 ha
200 kr/ha 80 kr/ha

Ekologiska
produktionsmetoder
� certifierad
produktion

Hela landet

Spannmål: 1 300 kr/ha
Proteingrödor:
1 300 kr/ha
Spånadslin: 1 300 kr/ha
Foderbetor: 1 300 kr/ha
�vriga grödor utom vall-
gräs och vallbaljväxter:
1 300 kr/ha
Oljeväxter: 2 200 kr/ha
Oljelin: 2 200 kr/ha
Bruna bönor: 2 200 kr/ha
Konservärtor:
2 200 kr/ha
Frövall: 2 200 kr/ha
Potatis: 5 000 kr/ha
Sockerbetor: 5 000 kr/ha
Grönsaker: 5 000 kr/ha
Frukt och bär: 7 500 kr/ha
Ersättning per djurenhet:
1 600 kr

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

background image

12

SFS 2008:65

3. �&tgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark

4. Regionalt prioriterade ersättningar

�&tgärd

Region

Ersättningsnivå

�&tgärder för att bevara
och utveckla skogens
biologiska mångfald

Hela landet

Målklassning:
högst 75 kr/ha
Manuella insatser:
högst 3 000 kr/ha
Maskinella insatser:
högst 4 000 kr/ha

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Regionala skötselinsatser

Regionala markklasser

Komplement till miljöersättning för
betesmarker och slåtterängar

Mosaikbetesmarker och andra gräs-
fattiga marker: 2 000 kr/ha.
Restaurering av slåtterängar och be-
tesmarker: 3 600 kr/ha.

Regionala kompletterande insatser:

Särskild skötsel av fäbodbete:
1 200 kr/ha.
Bränning: 800 kr/ha.
Särskild höhantering på slåtteräng:
1 700 kr/ha.
Bete och slåtter på svårtillgängliga
platser: 1 000 kr/ha.

Komplement till miljöersättning för
natur- och kulturmiljöer i odlings-
landskapet

Regionala kompletterande insatser

Särskild skötsel av landskapsele-
ment/Skötsel av landskapselement
med särskilda värden
12 kr/m: �ppet dike, Renar mellan
åkerskiften, Jordvall, Gropvall,
Brukningsväg, Stenmurar, Trägär-
desgårdar, Läplantering.
116 kr/m: Fägata med stenmur eller
trägärdesgård.
120 kr/st: Odlingsrösen och stentip-
par, Fornlämningslokaler, Bygg-
nadsgrunder, Brunnar, Källor, Al-
léer, Solitärträd, Hamlade pilar som
ingår i rader eller häckar, Hamlade
träd.
360 kr/st: Småvatten, �&kerholmar,
�verloppsbyggnader, Liten svårbru-
kad åker under 0,1 hektar.

background image

13

SFS 2008:65

Komplement till miljöersättning för
bevarande av natur- och kulturmil-
jöer i renskötselområdet

Regionala kompletterande insatser

Röjning av stigar till samevisten:
1,80 kr/m.

Miljöersättning för naturfrämjande
insatser på åkermark

Bevarande av hotade åkerogräs:
4 000 kr/ha.
Bioträda: 500 kr/ha.
Obärgad spannmålsskörd:
3 900 kr/ha.

Miljöinvesteringar

Miljöinvesteringar enligt faktiska
kostnader

Anläggning och restaurering av våt-
marker: högst 90 procent av de stöd-
berättigande kostnaderna. Ersätt-
ningen får dock inte överstiga
200 000 kr/ha.
Restaurering av betesmarker och
slåtterängar: högst 90 procent av
kostnaderna.
Markförbättrande insatser i rensköt-
selområdet: högst 90 procent av de
stödberättigande kostnaderna.
Specialinsatser för landskapets na-
tur- och kulturmiljövärden: högst
90 procent av de stödberättigande
kostnaderna.

Miljöinvestering enligt fast ersätt-
ning

Restaurering av överloppsbyggna-
der samt byggnader vid samevisten:
14 300 kr/byggnad.
�&teruppbyggnad av trägärdesgård:
270 kr/m.
Restaurering och återskapande av
stenmur: 320 kr/m.
Restaurering och återskapande av
alléer: 2 300 kr/träd.
Restaurering av bevarandevärda el-
ler svårbrukade åkermarker:
13 500 kr/ha.
Förstärkning av våtmarkers effekt:
900 kr/ha.

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

background image

14

SFS 2008:65

Bilaga 2

Förteckning över stödområden

5

Med undantag för Gotland och Ven tillhör öar utanför stödområde 1�4:b,
som är belägna i havet eller i Vänern, Vättern, Mälaren eller Hjälmaren samt
som saknar fast broförbindelse med omgivande fastland, stödområde 5:a.

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

Stockholms län

VALLENTUNA

�SSEBY-GARN

5:m

�STER�&KER

�STER�&KER-�:A
RYD NA �

5:a

�STER�&KER-�:A
RYD SA �

5:a

�STER�&KER-
�STRA RYD NA

5:m

LJUSTER�-KULLA

5:m

V�RMD�

M�JA

5:a

N�MD�

5:a

V�RMD�

5:c

DJUR�

5:c

INGAR�

5:c

GUSTAVSBERG

5:c

EKER�

ADELS�

5:a

HANINGE

UT�

5:a

ORN�

5:a

DALAR�

5:c

TYRES�
UPPLANDS-BRO
NYKVARN

TURINGE SA DEL

5:c

S�DERT�LJE

TVETA VA DEL

5:c

V�&RDINGE NA DEL 5:c
�VERJ�RNA VA
DEL

5:c

NACKA
VAXHOLM
NORRT�LJE

BJ�RK�-ARHOLMA 5:b
V�DD� �A DEL

5:b

SING�

5:b

V�T�

5:b

R�&DMANS�

5:b

FR�TUNA �A DEL

5:b

BLID�

5:b

NORRT�LJE

5:c

V�DD� VA DEL

5:c

H�VER�

5:c

EDEBO

5:c

UNUNGE

5:c

EDSBRO

5:c

FASTERNA

5:c

RIMBO

5:c

5 Med församling avses i bilagan de territoriella församlingar som fanns den
31 december 1999.

background image

15

SFS 2008:65

R�

5:c

SKEDERID

5:c

HUSBY-SJU-
HUNDRA

5:c

GOTTR�RA

5:c

N�RTUNA

5:c

MALSTA

5:c

LOH�RAD

5:c

ESTUNA

5:c

S�DERBY-KARL

5:c

ROSLAGS-BRO

5:c

FR�TUNA VA DEL

5:c

L�NNA

5:c

RIALA

5:c

NYN�SHAMN

Uppsala län

�LVKARLEBY

�LVKARLEBY

5:b

SKUTSK�R

5:b

TIERP

TOLFTA

5:b

TEGELSMORA

5:b

V�STLAND VA DEL 5:b
V�STLAND �A DEL 5:b
�STERL�VSTA VA
DEL

5:b

�STERL�VSTA �A
DEL

5:b

H�&LLN�S

5:b

S�DERFORS

5:c

TIERP SA DEL

5:m

UPPSALA

TENSTA NA DEL

5:b

KNUTBY

5:b

BLAD�&KER

5:b

FARINGE

5:b

ALMUNGE

5:b

STAVBY

5:b

TUNA

5:b

BJ�RKLINGE VA
DEL

5:m

VIKSTA VA DEL

5:m

RASBOKIL

5:m

ENK�PING

ENK�PINGS-N�S

5:a

�STHAMMAR

GR�S�

5:a

�STHAMMAR

5:b

FORSMARK

5:b

VAL�

5:b

B�RSTIL

5:b

H�KHUVUD

5:b

HARG

5:b

�REGRUND

5:b

ALUNDA

5:b

EKEBY

5:b

SK�FTHAMMAR

5:b

MORKARLA

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

16

SFS 2008:65

FILM

5:b

DANNEMORA

5:b

Södermanlands län

VING�&KER

V�STRA VING-
�&KER SA DEL

5:c

GNESTA

G�&SINGE-DILLN�S
NA DEL

5:c

GRYT

5:c

NYK�PING

KILA SA DEL

5:c

R�&BY-RIPSA NA
DEL

5:c

TUNABERG

5:m

TUNA SA DEL

5:m

LUNDA SA DEL

5:m

FLEN

FLEN

5:c

HELGESTA-HYL-
TINGE

5:c

�&RDALA

5:c

LILLA MALMA

5:c

DUNKER

5:c

MELL�SA

5:c

FORSSA

5:c

KATRINEHOLM

BJ�RKVIK VA DEL

5:c

SK�LDINGE NA
DEL

5:c

FLODA NA DEL

5:c

STORA MALM VA
DEL

5:c

�STRA VING�&KER
SA DEL

5:c

ESKILSTUNA

V�STERMO

5:c

N�SHULTA

5:c

HUSBY-REKARNE
SA DEL

5:c

�RLA SA DEL

5:c

KAFJ�RDEN SA
DEL

5:m

KAFJ�RDEN SA
DEL, KJULA SA

5:m

STR�NGN�S

L�NNA

5:m

�&KER SA DEL

5:m

H�RAD SA DEL

5:m

TROSA

�stergötlands län

�DESH�G

STORA �&BY SA DEL 5:b
�DESH�G SA DEL

5:b

R�K SA DEL

5:b

TREH�RNA

5:b

YDRE

TORPA

5:a

ASBY

5:a

SUND

5:a

V�STRA RYD

5:a

SVINHULT

5:a

NORRA VI

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

17

SFS 2008:65

KINDA

TIDERSRUM

5:b

KISA

5:b

V�STRA ENEBY

5:c

HORN

5:c

HYCKLINGE

5:c

OPPEBY

5:c

H�GERSTAD

5:c

K�TTILSTAD

5:c

TJ�RSTAD

5:c

BOXHOLM

EKEBY

5:b

RINNA

5:b

�&SBO

5:b

BL�&VIK

5:b

MALEXANDER

5:b

�&TVIDABERG

�&TVID

5:c

GREBO

5:c

V�RNA

5:c

BJ�RS�TER

5:c

YXNERUM

5:c

HANN�S

5:c

G�RDSERUM

5:c

FINSP�&NG

RISINGE

5:c

H�LLESTAD

5:c

REGNA

5:c

SKEDEVI

5:c

VALDEMARSVIK

VALDEMARSVIK

5:c

RINGARUM

5:c

GRYT

5:c

TRYSERUM

5:c

�STRA ED

5:c

LINK�PING

NYKIL SA DEL

5:b

ULRIKA

5:b

GAMMALKIL SA
DEL

5:b

VIST

5:c

V�&RDN�S

5:c

LJUNG NA DEL

5:c

STJ�RNORP

5:c

SKEDA

5:m

NORRK�PING

V�&NGA VA DEL

5:c

SIMONSTORP

5:c

KROKEK

5:c

KVARSEBO

5:m

JONSBERG

5:m

R�N�

5:m

S�DERK�PING

SANKT ANNA

5:c

B�RRUM

5:c

MOTALA

GODEG�&RD

5:b

V�STRA NY

5:c

MOTALA
SKOGSBYGDEN

5:m

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

18

SFS 2008:65

KRISTBERG

5:m

TJ�LLMO

5:m

MJ�LBY

V�STRA HARG

5:b

Jönköpings län

ANEBY

B�LARYD

5:a

ASKERYD

5:a

BREDESTAD

5:b

MARB�CK

5:b

FRINNARYD

5:b

LOMMARYD

5:b

HAURIDA

5:b

VIREDA

5:b

GNOSJ�

K�LLERYD

5:a

�&SENH�GA

5:a

K�VSJ�

5:a

KULLTORP DEL
GNOSJ� K:

5:a

GNOSJ�

5:a

MULLSJ�

UTV�NGSTORP

5:b

SANDHEM

5:b

NYKYRKA

5:b

BJURB�CK

5:b

HABO

HABO

5:b

GUSTAV ADOLF

5:b

BRANDSTORP

5:b

GISLAVED

GISLAVED

5:a

V�&THULT

5:a

BOSEBO

5:a

ANDERSTORP

5:a

STENG�&RDSHULT

5:a

VALDSHULT

5:a

�RERYD

5:a

NORRA HESTRA

5:a

VILLSTAD

5:a

BURSERYD

5:a

GRYTERYD

5:a

S�DRA HESTRA

5:a

�&S

5:b

K�&LLERSTAD

5:b

REFTELE

5:b

VAGGERYD

BYARUM

5:a

BONDSTORP

5:a

TOFTERYD

5:a

HAGSHULT

5:a

�&KER

5:a

SVENARUM

5:a

J�NK�PING

VISINGS�

5:a

J�RSN�S

5:a

�DESTUGU

5:a

M�&NSARP

5:a

BOTTNARYD

5:a

MULSERYD

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

19

SFS 2008:65

ANGERDSHESTRA

5:a

NORRA UNNARYD

5:a

J�NK�PINGS SOFIA 5:b
J�NK�PINGS
KRISTINA

5:b

LJUNGARUM

5:b

J�RSTORP

5:b

HUSKVARNA

5:b

HAKARP

5:b

GR�NNA

5:b

NORRAHAMMAR

5:b

SK�RSTAD

5:b

�LMSTAD

5:b

SVARTTORP

5:b

LEKERYD

5:b

ROGBERGA

5:b

BARNARP

5:b

�GGESTORP

5:b

BANKERYD

5:b

N�SSJ�

N�SSJ�

5:a

NORRA SANDSJ�

5:a

BRINGETOFTA

5:a

NORRA SOLBERGA

5:a

FLISBY

5:a

FORSERUM

5:a

BARKERYD

5:a

MALMB�CK

5:a

ALMES�&KRA

5:a

V�RNAMO

V�RNAMO

5:b

BREDARYD

5:b

KULLTORP DEL
V�RNAMO K

5:b

K�RDA

5:b

H�&NGER

5:b

FORSHEDA

5:b

TORSKINGE

5:b

DANN�S

5:b

T�&NN�

5:b

VOXTORP

5:b

G�LLARYD

5:b

RYDAHOLM

5:b

FRYELE

5:b

NYDALA

5:b

S�VSJ�

S�VSJ�

5:a

HJ�RTLANDA

5:a

VRIGSTAD

5:a

HYLLETOFTA

5:a

SKEPPERSTAD

5:a

HJ�LMSERYD

5:a

STOCKARYD

5:a

HULTSJ�

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

20

SFS 2008:65

VETLANDA

VETLANDA

5:a

B�CKSEDA

5:a

N�SBY

5:a

FR�DERYD

5:a

B�CKABY

5:a

RAMKVILLA

5:a

S�DRA SOLBERGA

5:a

KORSBERGA

5:a

LEMNHULT

5:a

N�SHULT

5:a

STENBERGA

5:a

SKIR�

5:a

NYE

5:a

ALSEDA

5:a

�KNA

5:a

KARLSTORP

5:a

SKEDE

5:a

BJ�RK�

5:a

N�VELSJ�

5:a

LANNASKEDE

5:a

MYRESJ�

5:a

EKSJ�

EKSJ�

5:a

H�SSLEBY

5:a

KR�&KSHULT

5:a

BELL�

5:a

INGATORP

5:a

HULT

5:a

EDSHULT

5:a

MELLBY

5:a

H�REDA

5:a

TRAN�&S

S�BY

5:b

ADEL�V

5:b

LINDER�&S

5:b

Kronobergs län

UPPVIDINGE

�&SEDA

5:a

HERR�&KRA

5:a

LENHOVDA

5:a

NOTTEB�CK

5:a

�LGHULT

5:a

LESSEBO

LESSEBO

5:a

HOVMANTORP

5:a

EKEBERGA

5:a

LJUDER

5:a

TINGSRYD

TINGS�&S

5:a

ALMUNDSRYD

5:a

�LMEBODA

5:a

LINNERYD

5:a

S�DRA SANDSJ�

5:a

URSHULT

5:a

V�CKELS�&NG

5:b

ALVESTA

MOHEDA

5:a

SL�TTH�G

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

21

SFS 2008:65

MISTEL�&S

5:a

VISLANDA

5:a

V�STRA TORS�&S
SA DEL

5:a

ALVESTA

5:b

LEKARYD

5:b

H�RL�V

5:b

HJORTSBERGA
MED KVENNE

5:b

BL�DINGE

5:b

SKATEL�V

5:b

V�STRA TORS�&S
NA DEL

5:b

�LMHULT

�LMHULT

5:a

H�RLUNDA

5:a

VIRESTAD VA DEL

5:a

STENBROHULT

5:a

G�TERYD

5:a

PJ�TTERYD

5:a

HALLARYD

5:a

VIRESTAD �A DEL

5:b

MARKARYD

MARKARYD

5:a

HINNERYD VA DEL 5:a
TRARYD

5:a

HINNERYD �A DEL 5:b

V�XJ�

FURUBY

5:a

SJ�S�&S

5:a

HORNARYD

5:a

DREV

5:a

ASA

5:a

ANEBODA

5:a

V�XJ� DOMKYR-
KOF�RSAMLING

5:b

D�DESJ�

5:b

HEMMESJ� MED
TEGNABY

5:b

�STRA TORS�&S

5:b

N�BBELE

5:b

UR�&SA

5:b

J�T

5:b

KALVSVIK

5:b

T�VELS�&S

5:b

D�NNINGELANDA

5:b

VEDERSL�V

5:b

�JA

5:b

BERGUNDA

5:b

�JABY

5:b

TJUREDA

5:b

G�&RDSBY

5:b

S�RABY

5:b

TOLG

5:b

BERG

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

22

SFS 2008:65

ORMESBERGA

5:b

�R

5:b

SKOGSLYCKAN

5:b

V�XJ� MARIA

5:b

TELEBORG

5:b

LJUNGBY

AGUNNARYD SA
DEL

5:a

ANNERSTAD VA
DEL

5:a

TORPA

5:a

VR�&

5:a

LIDHULT

5:a

ODENSJ�

5:a

LJUNGBY

5:b

AGUNNARYD NA
DEL

5:b

RYSSBY

5:b

TUTARYD

5:b

S�DRA LJUNGA

5:b

HAMNEDA

5:b

K�&NNA

5:b

BERGA

5:b

D�RARP

5:b

VITTARYD

5:b

ANGELSTAD

5:b

ANNERSTAD �A
DEL

5:b

N�TTJA

5:b

BOLMS�

5:b

TANN�&KER

5:b

Kalmar län

H�GSBY

FAGERHULT

5:a

F�&GELFORS

5:b

H�GSBY

5:b

L�&NGEM�&LA

5:b

TORS�&S

GULLABO

5:a

TORS�&S VA DEL

5:a

TORS�&S �A DEL

5:c

M�RBYL�&NGA

GL�MMINGE

5:b

ALGUTSRUM NA
DEL

5:b

TORSLUNDA �A
DEL

5:b

NORRA M�CK-
LEBY

5:b

G�&RDBY

5:b

SANDBY

5:b

STEN�&SA

5:c

HULTERSTAD

5:c

SEGERSTAD

5:c

VICKLEBY

5:m

RESMO

5:m

M�RBYL�&NGA

5:m

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

23

SFS 2008:65

KASTL�SA

5:m

SMEDBY

5:m

S�DRA M�CKLEBY 5:m
GR�SG�&RD

5:m

VENTLINGE

5:m

�&S

5:m

ALGUTSRUM SA
DEL

5:m

TORSLUNDA VA
DEL

5:m

HULTSFRED

HULTSFRED

5:a

L�NNEBERGA

5:a

J�REDA

5:a

VIRSERUM

5:a

VENA

5:a

M�&LILLA MED
G�&RDVEDA

5:b

TVETA

5:b

M�RLUNDA

5:b

M�NSTER�&S

M�NSTER�&S

5:b

FLISERYD

5:b

�&LEM

5:b

EMMABODA

EMMABODA

5:a

VISSEFJ�RDA

5:a

ALGUTSBODA

5:a

L�&NGASJ�

5:a

KALMAR

KARLSLUNDA

5:a

MORTORP

5:c

NYBRO

NYBRO

5:a

KR�&KSM�&LA

5:a

B�CKEBO

5:a

KRISTVALLA

5:a

MADESJ�

5:a

�RSJ�

5:a

OSKAR

5:a

H�LLEBERGA

5:a

SANKT SIGFRID

5:c

OSKARSHAMN

OSKARSHAMN

5:a

MISTERHULT

5:a

KRISTDALA

5:a

D�DERHULT �A
DEL

5:a

D�DERHULT VA
DEL

5:b

V�STERVIK

HJORTED

5:a

V�STERVIK

5:c

T�RNSFALL

5:c

GLADHAMMAR

5:c

V�STRUM

5:c

UKNA

5:c

DALHEM

5:c

�VERUM

5:c

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

24

SFS 2008:65

V�STRA ED

5:c

LOFTAHAMMAR

5:c

LOFTA

5:c

GAMLEBY

5:c

ODENSVI

5:c

HALLINGEBERG

5:c

BLACKSTAD

5:c

VIMMERBY

VIMMERBY

5:a

RUMSKULLA

5:a

PELARNE

5:a

FR�DINGE

5:a

LOCKNEVI

5:a

DJURSDALA

5:a

S�DRA VI

5:a

TUNA

5:a

BORGHOLM

F�RA

5:a

ALB�KE

5:a

L�T

5:a

EGBY

5:a

BREDS�TTRA

5:a

B�DA

5:a

H�GBY

5:a

K�LLA

5:a

PERSN�S

5:a

BORGHOLM

5:b

K�PING

5:b

R�PPLINGE

5:b

H�GSRUM

5:b

G�RDSL�SA

5:b

L�&NGL�T

5:b

RUNSTEN

5:b

Gotlands län

GOTLAND

F�&R�

5:a

OTHEM

5:b

BOGE

5:b

BUNGE

5:b

RUTE

5:b

FLERINGE

5:b

HALL

5:b

HANGVAR

5:b

HELLVI

5:b

GOTHEM �A DEL

5:b

NORRLANDA

5:b

GANTHEM SA DEL

5:b

VIKLAU

5:b

SJONHEM

5:b

V�NGE

5:b

GULDRUPE

5:b

BUTTLE

5:b

ALA

5:b

KR�KLINGBO

5:b

ANGA

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

25

SFS 2008:65

GAMMELGARN

5:b

�STERGARN

5:b

V�TE SA DEL

5:b

HEJDE

5:b

FR�JEL

5:b

EKSTA

5:b

SPROGE

5:b

ARDRE

5:b

ALSKOG

5:b

GARDE

5:b

LAU

5:b

N�R

5:b

BURS

5:b

LOJSTA

5:b

RONE �A DEL

5:b

SILTE

5:b

HABLINGBO VA
DEL

5:b

HAVDHEM VA DEL

5:b

EKE

5:b

GR�TLINGBO

5:b

N�S

5:b

FIDE

5:b

�JA

5:b

HAMRA

5:b

VAMLINGBO

5:b

SUNDRE

5:b

L�RBRO

5:c

VISBY DOMKYR-
KOF�RSAMLING

5:m

B�L

5:m

HEJNUM

5:m

TINGST�DE

5:m

STENKYRKA

5:m

LUMMELUNDA

5:m

MARTEBO

5:m

V�SKINDE

5:m

BRO

5:m

LOKRUME

5:m

FOLE

5:m

EKEBY

5:m

K�LLUNGE

5:m

VALLSTENA

5:m

GOTHEM VA DEL

5:m

H�RSNE MED
BARA

5:m

GANTHEM NA DEL

5:m

DALHEM

5:m

BARLINGBO

5:m

ENDRE

5:m

HEJDEBY

5:m

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

26

SFS 2008:65

FOLLINGBO

5:m

AKEB�CK

5:m

ROMA

5:m

BJ�RKE

5:m

HALLA

5:m

V�STERHEJDE

5:m

TR�KUMLA

5:m

VALL

5:m

ATLINGBO

5:m

HOGR�N

5:m

STENKUMLA

5:m

TOFTA

5:m

ESKELHEM

5:m

V�STERGARN

5:m

SANDA

5:m

M�STERBY

5:m

V�TE NA DEL

5:m

KLINTE

5:m

ETELHEM

5:m

LYE

5:m

ST�&NGA

5:m

LINDE

5:m

HEMSE

5:m

RONE VA DEL

5:m

ALVA

5:m

FARDHEM

5:m

GERUM

5:m

LEVIDE

5:m

HABLINGBO �A
DEL

5:m

HAVDHEM �A DEL

5:m

Blekinge län

OLOFSTR�M

J�MSH�G NA DEL

5:a

KYRKHULT

5:a

J�MSH�G SA DEL

5:c

KARLSKRONA

ASP�

5:a

L�SEN
SKOGSBYGDEN

5:a

AUGERUM
SKOGSBYGDEN

5:a

FLYMEN

5:a

J�MJ�
SKOGSBYGDEN

5:a

RAMDALA
SKOGSBYGDEN

5:a

R�DEBY NA DEL

5:a

FRIDLEVSTAD NA
DEL

5:a

SILLH�VDA

5:a

TVING NA DEL

5:a

KRISTIANOPEL

5:c

TORHAMN

5:c

STURK�

5:c

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

27

SFS 2008:65

HASSL�

5:c

RONNEBY

RONNEBY
SKOGSBYGDEN

5:a

BACKARYD

5:a

�LJEHULT

5:a

ERINGSBODA

5:a

BR�KNE-HOBY
SKOGSBYGDEN

5:a

KARLSHAMN

RINGAM�&LA

5:a

H�LLARYD
SKOGSBYGDEN

5:a

�&RYD
SKOGSBYGDEN

5:a

ASARUM SKOGS-
BYGDEN

5:a

H�LLARYD
SL�TTBYGDEN

5:c

�&RYD SL�TTBYG-
DEN

5:c

S�LVESBORG

YSANE (�-DEL)

5:a

Skåne län

SVAL�V

STENESTAD

5:b

KONGA NA DEL

5:b

R�ST�&NGA

5:b

�STRA G�INGE

GLIM�&KRA

5:a

HJ�RS�&S NA DEL

5:c

�STRA BROBY

5:c

�RKELLJUNGA

�RKELLJUNGA

5:a

SK�&NES-FAGER-
HULT

5:a

RYA

5:b

H�RBY

H�RBY �A DEL

5:b

L�&NGAR�D

5:b

SVENSK�P

5:b

�SPINGE

5:b

S�DRA R�RUM

5:b

FULLTOFTA

5:b

H��R

H��R

5:b

BOSJ�KLOSTER NA
DEL

5:b

MUNKARP

5:b

HALLAR�D

5:b

NORRA R�RUM

5:b

TJ�RNARP

5:b

TOMELILLA

ANDRARUM

5:b

BR�SARP

5:b

ELJAR�D

5:c

BROM�LLA

N�SUM

5:c

OSBY

OSBY

5:a

�RKENED

5:a

LOSHULT

5:a

VISSELTOFTA

5:a

PERSTORP

PERSTORP

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

28

SFS 2008:65

KLIPPAN

KLIPPAN �A DEL

5:b

VEDBY

5:b

F�RINGTOFTA

5:b

RISEBERGA

5:b

�STRA LJUNGBY
�A DEL

5:b

B�&STAD

F�RSL�V �A DEL

5:b

GREVIE �A DEL

5:b

�STRA KARUP
SKOGSBYGDEN

5:b

B�&STAD

5:m

V�STRA KARUP �A
DEL

5:m

HOV �A DEL

5:m

ESL�V

BILLINGE NA DEL

5:b

KRISTIANSTAD

�SPHULT

5:b

DJURR�D

5:b

H�RR�D

5:b

HUAR�D

5:b

LINDER�D

5:b

V�&NGA

5:c

�NGELHOLM

T�&SSJ�

5:b

MUNKA-LJUNGBY
�A DEL

5:b

T�&STARP �A DEL

5:b

HJ�RNARP �A DEL

5:b

�SSJ� �A DEL

5:b

H�SSLEHOLM

VERUM

5:a

VITTSJ�

5:a

NORRA �&KARP

5:a

H�RJA

5:a

R�KE

5:a

V�STRA TORUP

5:a

N�VLINGE

5:b

NORRA MELLBY

5:b

H�GLINGE

5:b

BR�NNESTAD

5:b

MATTER�D

5:b

H�SSLEHOLM

5:c

H�STVEDA

5:c

FARSTORP

5:c

VANKIVA

5:c

FINJA

5:c

Hallands län

HYLTE

TORUP

5:a

KINNARED

5:a

DR�NGSERED

5:a

L�&NGARYD

5:a

F�RGARYD

5:a

FEMSJ�

5:a

S�DRA UNNARYD

5:a

J�LLUNTOFTA

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

29

SFS 2008:65

HALMSTAD

BREARED

5:a

OSKARSTR�M

5:a

SL�TT�&KRA

5:a

ENSL�V

5:a

T�NNERSJ� �A
DEL

5:c

LAHOLM

HISHULT

5:a

KN�RED

5:a

VEINGE
SKOGSBYGDEN

5:a

V�&XTORP
SKOGSBYGDEN

5:b

HASSL�V
SKOGSBYGDEN

5:b

FALKENBERG

G�LLARED

5:a

KROGSERED

5:a

GUNNARP

5:a

FAGERED

5:a

K�LLSJ�

5:a

ULLARED

5:a

�LVSERED

5:a

ABILD
SKOGSBYGDEN

5:c

ASIGE
SKOGSBYGDEN

5:c

VESSIGE
SKOGSBYGDEN

5:c

ASKOME
SKOGSBYGDEN

5:c

K�INGE

5:c

SVARTR�&

5:c

OKOME

5:c

VARBERG

N�SSLINGE

5:a

KARL GUSTAV

5:a

GUNNARSJ�

5:a

SK�LLINGE

5:b

ROLFSTORP

5:b

GRIMETON
SKOGSBYGDEN

5:b

KUNGS�TER

5:b

DAGS�&S

5:c

SIBBARP

5:c

GRIMMARED

5:m

KUNGSBACKA

T�L�

5:b

�LVS�&KER

5:b

FRILLES�&S

5:b

G�LLINGE

5:b

IDALA

5:b

F�RLANDA

5:b

FJ�R�&S �A DEL

5:b

VALLDA

5:c

SL�P

5:c

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

30

SFS 2008:65

ONSALA

5:c

Västra Götalands län H�RRYDA

H�RRYDA

5:b

LANDVETTER

5:b

R�&DA

5:b

BJ�RKETORP

5:b

PARTILLE

PARTILLE

5:b

S�VEDALEN

5:b

�CKER�

�CKER�

5:m

STENUNGSUND

SPEKER�D

5:a

NORUM

5:a

�DSM�&L

5:a

UCKLUM

5:a

J�RLANDA

5:a

TJ�RN

VALLA

5:a

STENKYRKA

5:a

R�NN�NG

5:a

KL�DESHOLMEN

5:a

KL�VEDAL

5:a

ORUST

TEGNEBY

5:a

R�RA

5:a

STALA

5:a

L�&NGELANDA

5:a

MYCKLEBY

5:a

TORP

5:a

MOLL�SUND

5:a

K�RING�N

5:a

GULLHOLMEN

5:a

MORLANDA

5:a

SOTEN�S

MALM�N

5:a

MALM�N

5:a

KUNGSHAMN

5:b

ASKUM

5:b

SM�GEN

5:b

HUNNEBOSTRAND

5:b

TOSSENE

5:b

MUNKEDAL

VALBO-RYR

5:a

SVARTEBORG NA
DEL

5:a

HEDE

5:a

SANNE

5:a

KROKSTAD

5:a

FOSS

5:b

H�&BY

5:b

B�RFENDAL

5:b

SVARTEBORG SA
DEL

5:b

TANUM

TANUM �A DEL

5:a

NAVERSTAD

5:a

MO

5:a

TANUM VA DEL

5:b

LUR

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

31

SFS 2008:65

KVILLE

5:b

FJ�LLBACKA

5:b

BOTTNA

5:b

SVENNEBY

5:b

DALS-ED

H�&BOL

4:a

N�SSEMARK

4:a

DALS-ED

4:a

T�FTEDAL

4:a

GES�TER

4:a

R�LANDA

4:a

F�RGELANDA

F�RGELANDA

5:a

�DEBORG

5:a

TORP

5:a

J�RBO

5:a

R�&GG�RD

5:a

LERDAL

5:a

R�NNELANDA

5:a

H�GS�TER

5:a

ALE

N�DINGE

5:b

H�&LANDA SA DEL

5:b

SKEPPLANDA

5:b

KILANDA

5:b

STARRK�RR

5:b

H�&LANDA NA DEL

5:c

LERUM

LERUM

5:b

SKALLSJ�

5:b

STORA LUNDBY

5:b

�STAD

5:b

V�&RG�&RDA

HORLA

5:a

SKOGSBYGDEN

5:a

N�&RUNGA

5:a

LJUR

5:a

ORNUNGA

5:a

ASKLANDA

5:a

KVINNESTAD

5:a

LANDA

5:a

ALGUTSTORP

5:m

BOLLEBYGD

T�LLSJ�

5:a

BOLLEBYGD

5:a

KARLSBORG

KARLSBORG

5:b

BREVIK

5:b

M�LLTORP

5:b

UNDEN�S

5:b

GULLSP�&NG

AMNEH�RAD

5:b

HOVA

5:b

S�DRA R�&DA

5:b

TRANEMO

TRANEMO

5:a

AMBJ�RNARP

5:a

SJ�TOFTA

5:a

MOSSEBO

5:a

S�DRA �&SARP

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

32

SFS 2008:65

L�NGHEM

5:a

M�&NSTAD

5:a

NITTORP

5:a

LJUNGSARP

5:a

�LSREMMA

5:a

DALSTORP

5:a

HULARED

5:a

BENGTSFORS

�RTEMARK

4:a

LAXARBY

4:a

V�&RVIK

4:a

TORRSKOG

4:a

STENEBY

4:a

TISSELSKOG

4:a

�DSK�LT

4:a

B�CKE

4:a

MELLERUD

DALSKOG

5:a

SK�&LLERUD

5:a

LILLA EDET

FUXERNA

5:b

�&SBR�CKA

5:b

TUNGE

5:b

SANKT PEDER

5:b

ALE-SK�VDE

5:b

V�STERLANDA

5:b

HJ�RTUM

5:b

MARK

SKEPHULT

5:a

FRITSLA

5:a

�LEKULLA

5:a

TORESTORP

5:a

�XAB�CK

5:a

KINNA

5:b

�RBY-SKENE

5:b

S�TILA

5:b

HYSSNA

5:b

HAJOM

5:b

BERGHEM

5:b

FOTSK�L

5:b

TOSTARED

5:b

SURTEBY-
KATTUNGA NA
DEL

5:b

SVENLJUNGA

SVENLJUNGA-
ULLASJ�

5:a

HOLSLJUNGA

5:a

MJ�B�CK

5:a

M�&RDAKLEV

5:a

KALV

5:a

�STRA FR�LUNDA

5:a

H�&CKSVIK

5:a

�RS�&S

5:a

REVESJ�

5:a

REDSLARED

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

33

SFS 2008:65

SEXDREGA

5:a

ROASJ�

5:a

HILLARED

5:a

HERRLJUNGA

HUDENE

5:a

K�LLUNGA

5:a

MJ�LDRUNGA

5:a

ERIKSBERG

5:a

SK�LVENE

5:a

S�DRA BJ�RKE

5:a

J�LLBY

5:a

GRUDE

5:a

VESENE

5:a

MOLLA

5:a

OD

5:a

HOV

5:a

ALBOGA

5:a

BRODDARP

5:a

�RA

5:a

VARA

NORRA V�&NGA �A
DEL

5:b

LARV SA DEL

5:c

EDSV�RA �A DEL

5:c

G�TENE

�STERPLANA

5:c

MEDELPLANA

5:c

V�STERPLANA

5:c

TIBRO

RANSBERG

5:b

T�REBODA

BEATEBERG �A
DEL

5:b

HALNA

5:b

�LGAR�&S

5:b

BEATEBERG VA
DEL

5:c

G�TEBORG

ANGERED

5:b

BERGUM

5:b

TORSLANDA

5:b

BJ�RLANDA

5:b

TUVE

5:b

S�VE

5:b

GUNNARED

5:b

R�DBO

5:b

ASKIM

5:b

STYRS�

5:m

M�LNDAL

F�SSBERG

5:b

K�&LLERED

5:b

LINDOME

5:b

STENSJ�N

5:b

KUNG�LV

KUNG�LV

5:b

MARSTRAND

5:b

HARESTAD

5:b

TORSBY

5:b

LYCKE

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

34

SFS 2008:65

YTTERBY

5:b

ROMELANDA

5:b

KAREBY

5:b

H�<A

5:b

SOLBERGA

5:b

LYSEKIL

SKAFT�

5:a

LYSEKIL

5:b

LYSE

5:b

BRO

5:b

BRASTAD

5:b

UDDEVALLA

UDDEVALLA

5:a

GRINNER�D

5:a

LJUNG

5:a

RESTER�D

5:a

FORSH�LLA

5:a

DRAGSMARK

5:a

BOKEN�S

5:a

H�G�&S

5:a

HERRESTAD

5:a

LANE-RYR

5:a

B�VE

5:a

SKREDSVIK

5:b

STR�MSTAD

STR�MSTAD

5:b

SKEE

5:b

N�SINGE

5:b

LOMMELAND

5:b

HOGDAL

5:b

TJ�RN�

5:b

V�NERSBORG

V�NE-RYR

5:b

TROLLH�TTAN

LAGMANSERED

5:m

ALINGS�&S

�DEN�S

5:a

ALINGS�&S
DALBYGDEN

5:b

L�&NGARED

5:b

HEMSJ�

5:b

BOR�&S

BOR�&S CAROLI

5:a

BOR�&S GUSTAV
ADOLF

5:a

BR�MHULT

5:a

R�&NGEDALA

5:a

�SPERED

5:a

TOARP

5:a

DANNIKE

5:a

LJUSHULT

5:a

T�RBY

5:a

FRISTAD-GINGRI

5:a

BORGSTENA

5:a

T�MTA

5:a

V�NGA

5:a

BREDARED

5:a

SANDHULT

5:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

35

SFS 2008:65

SEGLORA

5:a

KINNARUMMA

5:a

ULRICEHAMN

ULRICEHAMN

5:a

K�RR�&KRA

5:a

M�NE

5:a

H�LLSTAD

5:a

MURUM

5:a

F�NNESLUNDA

5:a

H�RNA

5:a

S�DRA VING

5:a

VARNUM

5:a

S�DRA S�M

5:a

FINNEKUMLA

5:a

TV�RRED

5:a

MARB�CK

5:a

G�LLSTAD

5:a

GR�NAH�G

5:a

STR�NGSERED

5:a

GULLERED

5:a

H�SSNA

5:a

LIARED

5:a

K�LINGARED

5:a

KN�TTE

5:a

B�NE

5:a

K�LABY

5:a

HUMLA

5:a

BLIDSBERG

5:a

DALUM

5:a

TIMMELE

5:a

�&M�&L

MO

4:a

EDSLESKOG

4:a

�&M�&L

4:b

T�SSE MED TYDJE

4:b

�&NIMSKOG

4:b

FR�SKOG

4:b

MARIESTAD

LYRESTAD

5:b

TORS�

5:c

SKARA

�GLUNDA

5:b

EGGBY-ISTRUM

5:b

VARNHEM

5:b

NORRA LUNDBY

5:b

SK�RV

5:b

NORRA VING

5:b

STENUM

5:b

H�RLUNDA

5:b

SK�VDE

RYD

5:b

SJOGERSTAD-
R�&DENE �A

5:b

NORRA KYRKE-
TORP

5:b

S�TER

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

36

SFS 2008:65

BERG

5:b

LERDALA

5:b

V�&MB

5:c

H�GGUM

5:c

SJOGERSTAD-
R�&DENE V LF

5:c

SJOGERSTAD-
R�&DENE VA DEL

5:m

TIDAHOLM

TIDAHOLM �A DEL 5:b
H�RJA

5:b

DARETORP

5:b

VELINGA

5:b

FR�JERED

5:b

V�TTAK

5:b

KYMBO �A DEL

5:b

FALK�PING

TR�VATTNA

5:b

H�LLESTAD

5:b

FLOBY

5:b

S�RBY

5:b

G�KHEM

5:b

ULLENE

5:b

VILSKE-KLEVA

5:b

MARKA

5:b

G�TEVE

5:b

GROLANDA

5:b

J�LA

5:b

B�RSTIG

5:b

BRISMENE

5:b

KINNEVED

5:b

LUTTRA

5:b

VISTORP

5:b

UGGLUM

5:b

BJURUM

5:b

BRODDETORP

5:b

�&SARP

5:b

V�&RKUMLA

5:c

VARTOFTA-�&SAKA 5:c
YLLESTAD

5:c

H�&KANTORP

5:c

�STRA TUNHEM

5:c

Värmlands län

KIL

BODA

3

STORA KIL NA DEL

4:a

FRYKERUD

4:a

STORA KIL SA DEL

4:b

EDA

EDA

3

J�RNSKOG

3

SKILLINGMARK

3

K�LA

3

TORSBY

FRYKS�NDE

3

LEKVATTNET

2a

VITSAND

2a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

37

SFS 2008:65

NYSKOGA

2a

�STMARK

2a

NORRA FINN-
SKOGA

2a

S�DRA FINN-
SKOGA

2a

DALBY

2a

NORRA NY

2a

STORFORS

STORFORS

4:a

BJURTJ�RN

4:a

LUNGSUND

4:a

HAMMAR�

HAMMAR�

4:b

MUNKFORS

RANS�TER

4:a

MUNKFORS

4:a

FORSHAGA

NEDRE ULLERUD

4:a

�VRE ULLERUD

4:a

FORSHAGA

4:b

GRUMS

V�RMSKOG

3

GRUMS NA DEL

4:a

BORGVIK

4:a

GRUMS SA DEL

4:b

ED

4:b

�&RJ�NG

SILBODAL

3

SILLERUD

3

KARLANDA

3

HOLMEDAL

3

BLOMSKOG

3

TRANKIL

3

V�STRA F�&GELVIK 3
T�CKSMARK

3

�STERVALLSKOG

3

SUNNE

GR�SMARK

3

LYSVIK

3

SUNNE

4:a

V�STRA �MTER-
VIK

4:a

�STRA �MTERVIK

4:a

KARLSTAD

V�SE NA DEL

4:a

�LVSBACKA

4:a

NYED

4:a

KARLSTADS
DOMKYRKOF�R-
SAMLING

4:b

NORRSTRAND

4:b

�STRA F�&GELVIK

4:b

V�SE SA DEL

4:b

ALSTER

4:b

GRAVA

4:b

NOR

4:b

SEGERSTAD

4:b

V�STERSTRAND

4:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

38

SFS 2008:65

KRISTINEHAMN

KRISTINEHAMN

4:b

RUDSKOGA

4:b

VISNUMS-KIL

4:b

VISNUM

4:b

�LME

4:b

FILIPSTAD

G�&SBORN

3

R�MMEN

3

FILIPSTAD

4:a

BRATTFORS

4:a

NORDMARK

4:a

KROPPA

4:a

HAGFORS

HAGFORS

3

EKSH�RAD

3

GUSTAV ADOLF

3

NORRA R�&DA

3

SUNNEMO

3

ARVIKA

ARVIKA �STRA

3

ARVIKA V�STRA

3

STAVN�S

3

H�GERUD

3

GLAVA

3

GUNNARSKOG

3

NY

3

�LG�&

3

MANGSKOG

3

BRUNSKOG

3

BOGEN

2a

S�FFLE

SVANSKOG

3

L�&NGSERUD

3

TVETA

4:a

GILLBERGA

4:a

KILA

4:a

S�FFLE

4:b

BRO

4:b

BOTILS�TER

4:b

�LSERUD

4:b

MILLESVIK

4:b

ESKILS�TER

4:b

NY-HUGGEN�S

4:b

�rebro län

LEKEBERG

HIDINGE
BERGSLAGEN

5:b

KNISTA
BERGSLAGEN

5:b

T�&NGER�&SA

5:b

KVISTBRO VA DEL

5:b

LAX�&

RAMUNDEBODA

5:b

FINNER�DJA

5:b

TIVED

5:b

SKAGERSHULT

5:b

HALLSBERG

HALLSBERG
SKOGSBYGDEN

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

39

SFS 2008:65

VIBY SKOGSBYG-
DEN

5:b

SK�LLERSTA SA
DEL

5:b

SVENNEVAD

5:b

BO

5:b

DEGERFORS

DEGERFORS

4:a

NYSUND

4:a

H�LLEFORS

H�LLEFORS

4:a

GRYTHYTTAN

4:a

HJULSJ�

4:a

LJUSNARSBERG

LJUSNARSBERG

4:a

�REBRO

TYSSLINGE BERG-
SLAGEN

5:b

KIL BERGSLAGEN

5:b

L�NN�S �A DEL

5:b

ASKER
SKOGSBYGDEN

5:b

ASKERSUND

ASKERSUND

5:b

LERB�CK

5:b

SNAVLUNDA

5:b

HAMMAR

5:b

KARLSKOGA

KARLSKOGA

4:a

NORA

J�RNBO�&S

4:a

NORA BERGSF�R-
SAMLING

4:a

VIKER

4:a

LINDESBERG

LINDESBERG

4:a

GULDSMEDSHYT-
TAN

4:a

RAMSBERG

4:a

FELLINGSBRO NA
DEL

5:c

Västmanlands län

SKINNSKATTE-
BERG

HED
SKINNSKATTE-
BERG

5:b
5:b

GUNNILBO

5:b

SURAHAMMAR

SURA

5:b

RAMN�S

5:b

HEBY

HUDDUNGE

5:m

EN�&KER

5:m

NORA

5:m

�STERV�&LA

5:m

HARBO

5:m

NORBERG

NORBERG

5:b

KARBENNING

5:b

V�STER�&S

LILLH�RAD

5:m

SALA

V�STERF�RNEBO

5:b

FL�CKEBO

5:b

M�KLINTA

5:b

FAGERSTA

V�STANFORS

5:b

V�STERV�&LA

5:b

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

40

SFS 2008:65

K�PING

V�STRA SKEDVI

5:b

KOLSVA
BERGSLAGEN

5:b

ODENSVI NA DEL

5:b

ARBOGA

ARBOGA STADS-
F�RSAMLING SA
DEL

5:c

ARBOGA LANDS-
F�RSAMLING SA
DEL

5:c

Dalarnas län

VANSBRO

J�RNA

3

N�&S

3

�PPELBO

3

MALUNG-S�LEN

MALUNG

2a, F

LIMA

2a, F

TRANSTRAND

2a, F

GAGNEF

MOCKFJ�RD

3

GAGNEF

3

FLODA

3

LEKSAND

LEKSAND

3

DJURA

3

�&L

3

SILJANSN�S

3

R�TTVIK

R�TTVIK

3

BODA

3

ORE

3

ORSA

ORSA

3

�LVDALEN

S�RNA

1, F

IDRE

1, F

�LVDALEN

2a, F

SMEDJEBACKEN

NORRB�RKE

4:a

S�DERB�RKE

4:a

MORA

MORA

3

SOLLER�N

3

V�&MHUS

2a

VENJAN

2a

FALUN

SV�RDSJ�

3

ENVIKEN

3

BJURS�&S

3

FALU KRISTINE

4:a

GRYCKSBO

4:a

STORA KOPPAR-
BERG

4:a

ASPEBODA

4:a

VIKA

4:a

HOSJ�

4:a

SUNDBORN

4:a

BORL�NGE

STORA TUNA

4:a

TORS�&NG

4:a

S�TER

S�TER

4:a

STORA SKEDVI

4:a

GUSTAFS

4:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

41

SFS 2008:65

SILVBERG

4:a

HEDEMORA

HEDEMORA

4:a

GARPENBERG

4:a

HUSBY

4:a

AVESTA

AVESTA

4:a

BY

4:a

FOLK�RNA

4:a

GRYTN�S

4:a

LUDVIKA

S�FSN�S

3

LUDVIKA

4:a

GR�NGESBERG

4:a

GRANG�RDE

4:a

Gävleborgs län

OCKELBO

�&MOT

3

OCKELBO

3

LINGBO

3

HOFORS

HOFORS

4:a

TORS�&KER

4:a

OVAN�&KER

OVAN�&KER

3

VOXNA

3

ALFTA

3

NORDANSTIG

ILSBO

2b

HARM�&NGER

2b

J�TTENDAL

2b

GNARP

2b

BERGSJ�

2b

HASSELA

2b

LJUSDAL

F�RILA VA DEL
ST�DOMR 1

1

K�&RB�LE
ST�DOMR 1

1

LJUSDAL NA DEL

2b

LJUSDAL SA DEL

2b

HAMRA

2b

LOS

2b

F�RILA �A DEL

2b

F�RILA VA DEL

2b

K�&RB�LE

2b

RAMSJ�

2b

J�RVS�

2b

G�VLE

HAMR�&NGE

3

G�VLE HELIGA
TREFALDIG

4:a

G�VLE STAFFAN

4:a

HEDESUNDA

4:a

HILLE

4:a

VALBO

4:a

G�VLE TOMAS

4:a

G�VLE MARIA

4:a

BOMHUS

4:a

SANDVIKEN

SANDVIKEN

4:a

OVANSJ�

4:a

Län

Kommun

Församling

Stöd-
om-
råde

background image

42

SFS 2008:65

J�RBO

4:a

�&RSUNDA

4:a

�STERF�RNEBO

4:a

S�DERHAMN

S�DERHAMN

3

SANDARNE

3

SKOG

3

LJUSNE