SFS 2008:66 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

080066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 28 februari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruk-

tion för Regeringskansliet

1

dels

att i 4, 12–16, 18–20, 23–32, 36, 43, 46, 47 a–54, 56, 59, 60, 62, 64

och 65 §§ ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels

att 9, 11 a, 34 , 35, 38, 63 §§ samt bilagan till förordningen ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 11 a § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 11 b–11 f §§.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Regeringskansliets uppgifter

1 §

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i

övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regerings-

kansliet.

Förordning (2007:1294).

Regeringskansliets organisation

2 §

I Regeringskansliet ingår

Statsrådsberedningen (SB),
Justitiedepartementet (Ju),
Utrikesdepartementet (UD),
Försvarsdepartementet (Fö),
Socialdepartementet (S),
Finansdepartementet (Fi),
Utbildningsdepartementet (U),
Jordbruksdepartementet (Jo),
Miljödepartementet (M),
Näringsdepartementet (N),
Integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJ),
Kulturdepartementet (Ku),
Arbetsmarknadsdepartementet (A), och

1

Förordningen omtryckt 2006:1427.

SFS 2008:66

Utkom från trycket
den 11 mars 2008
Omtryck

2*

SFS 2008:66–82

background image

2

SFS 2008:66

Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).
Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsråds-

beredningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av
sammanhanget.

Förordning (2006:1427).

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §

Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepre-

sentationen.

I utrikesrepresentationen ingår
1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och kar-

riärkonsulat (utlandsmyndigheter),

2. Svenska institutet i Alexandria, samt
3. honorärkonsulat och konsularagenturer.
Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (1992:247)

med instruktion för utrikesrepresentationen.

Förordning (1998:1217).

4 §

Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresenta-

tionen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration,
om något annat inte är särskilt föreskrivet.

Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ären-

den eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning
ska prövas av Regeringskansliet.

Förordning (2008:66).

Regeringskansliets ledning

5 §

Statsministern är chef för Regeringskansliet. Statsministern utser bland

statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när stats-
ministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regerings-
kansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.

När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens upp-

gifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 §

Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt

7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §

Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §

Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningsche-

fen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §

Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekre-

teraren, expeditionscheferna och rättscheferna.

background image

3

SFS 2008:66

Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltnings-

chefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor, chefs-
tjänstemannen för krishantering och personaldirektören.

Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budget-

chefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justi-
tiedepartementet.

Förordning (2008:66).

Huvudmän

10 §

I departementen finns huvudmän för olika sakområden.

Regeringskansliets internrevision

11 §

I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision.

För-

ordning (2002:1045).

Regeringskansliets krisberedskap

11

a §

Chefen för varje departement ansvarar för krishanteringsförmågan i

departementet.

Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i departementet att

närmast under departementschefen ansvara för att departementet har en kris-
hanteringsplan och en krishanteringsorganisation. I Regeringskansliets för-
valtningsavdelning kan uppdraget i stället ges till en annan tjänsteman än en
chefstjänsteman.

Förordning (2008:66).

11

b §

I Statsrådsberedningen finns en särskild chefstjänsteman för kris-

hantering. Under chefstjänstemannen finns ett kansli för krishantering.

För-

ordning (2008:66).

11

c §

Den chefstjänsteman för krishantering som finns i Statsrådsbered-

ningen ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av krishante-
ringen i Regeringskansliet samt nödvändiga förberedelser för detta. Chefs-
tjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och annat material.

Förordning

(2008:66).

11

d §

För krishantering finns det en grupp för strategisk samordning.

Gruppen består av statssekreterare i de departement vars verksamhetsom-

råden berörs av en allvarlig händelse eller en uppkommen situation. Grup-
pen leds av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och
fördelar arbetet i Statsrådsberedningen eller den statssekreterare som han el-
ler hon utser. Med statssekreterare avses även kabinettssekreteraren.

För-

ordning (2008:66).

11

e §

Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor enligt 47 §

gäller även vid krishantering.

Förordning (2008:66).

11

f §

Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i

Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och regeringen ska kunna
fullgöra sina uppgifter när de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller

background image

4

SFS 2008:66

olämpligt att använda ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska
i denna fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna.

Förordning (2008:66).

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §

Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan depar-

tementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan
framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

Ärenden om förordningar ska handläggas i det departement som motsva-

rande förvaltningsärenden hör till.

Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i det depar-

tement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur.

Förordning

(2008:66).

13 §

Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden,

ska det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör.

Förord-

ning (2008:66).

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §

Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i

departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förord-
nande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd an-
svarar dock det föredragande statsrådet.

Förordning (2008:66).

Gemensam beredning

15 §

Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhets-

områden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett

statsråd.

Förordning (2008:66).

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §

Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttran-

den i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut ska det när-
mare bestämmas vem som får göra detta.

Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av
regeringen

17 §

Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan depar-

tementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör
Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m.

finns i 34, 35, 37 och 54 §§.

background image

5

SFS 2008:66

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §

Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras i Rege-

ringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om
något annat inte är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökanden
begär det, ska en sådan fråga prövas av ett statsråd i departementet eller –
när det gäller handlingar hos Regeringskansliets förvaltningsavdelning – av
ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till rege-
ringens prövning.

Förordning (2008:66).

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §

Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till

regeringen har återkallats. Detta gäller också när ett överklagande av en
myndighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen
(1986:223). Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna
en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen
ska avgöras av den andra myndigheten.

Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §

Regeringskansliet ska

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med

annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella orga-
nisationer,

2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska uni-

onens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under
Europeiska gemenskapernas kommission,

3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa

kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i unionen,

4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas

kommitté,

5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden

som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella
överenskommelser samt besluta om svenska svar och kommentarer inom
dessa förfaranden,

7. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätt-

hålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets sä-
kerhetsföreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskom-
melser med Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet
Partnerskap för fred,

8. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller ob-

servationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säker-
het och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 novem-
ber 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och fördraget om
observationsflygningar den 23 mars 1992.

Förordning (2008:66).

3*

SFS 2008:66–82

background image

6

SFS 2008:66

Utländsk representation i Sverige

21 §

Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer, er-

kännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en

sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens
diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av
beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till
en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan
medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får
överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §

Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom

domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt la-
gen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd.

Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §

Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen

och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdeparte-
mentet har kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och kabi-
nettssekreteraren ska främst svara för planering och samordning i departe-
mentet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet
bedrivs i överensstämmelse med planeringen.

Förordning (2008:66).

Expeditionschefen

24 §

Expeditionschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och en-

hetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra för-
fattningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.

I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter. Rättschefen i Utri-

kesdepartementet ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet
även i utrikesrepresentationens verksamhet.

Förordning (2008:66).

Rättschefen

25 §

Rättschefen ska svara för att förslag till lagar och andra författningar

utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid be-
redningen av författningsärenden.

Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.
Rättschefen ska, utom i Justitie- och Finansdepartementen, svara för att

lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departe-
ments verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds ge-
mensamt enligt 15 §.

Förordning (2008:66).

26 §

Rättschefen i Statsrådsberedningen ska svara särskilt för sådan sam-

ordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar

background image

7

SFS 2008:66

enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen kan i
det syftet ge ut handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material
kan riktas även till myndigheter under regeringen. Rättschefen ska vidare
uppmärksamma möjligheten att delegera ärenden till myndigheter under re-
geringen.

Den chefstjänsteman i Justitiedepartementet som är utgivare av Svensk

författningssamling ska i samverkan med rättschefen i Statsrådsberedningen
vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i författningsförslag,
förslag till riksdagen och kommittédirektiv samt främja en enhetlig hand-
läggning av ärenden inom Regeringskansliet. De ska båda medverka till att
språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt.

Förordning (2008:66).

Budgetchefen

26

a §

Budgetchefen i Finansdepartementet ska svara särskilt för utveck-

lingen och användningen av statens informationssystem för budgetering och
uppföljning (Hermes). Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och an-
nat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under rege-
ringen.

Förordning (2008:66).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 §

Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och övriga stats-

råd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departemen-
tet. De ska även biträda med att samordna verksamheten i departementet,
inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska
vidare biträda med arbetsledningen.

Förordning (2008:66).

Huvudmännen

28 §

Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och

samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning
inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt ska huvud-
mannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen svarar för
upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i
koncepten samt för att den handling som expedieras stämmer överens med
regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författ-
ningar.

Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departe-

mentet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem
anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Hu-
vudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i öv-
rigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen
ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift,

för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet.

Förordning

(2008:66).

background image

8

SFS 2008:66

29 §

I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen.

Förordning (2008:66).

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §

Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte ska avgöras av en

departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden av-
görs av Regeringskansliets chef.

Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras

av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman el-
ler en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en
arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut.

Förordning

(2008:66).

Departementschefens beslutanderätt

31 §

Chefen för ett departement ska föreskriva eller för särskilda fall be-

sluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens
och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt
formerna i övrigt för verksamheten i departementet.

Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av

ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta ska
ske anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut.

För-

ordning (2008:66).

Arbetsordning

32 §

Regeringskansliet ska besluta de ytterligare föreskrifter som behövs

för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter
kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för de-
partementen.

Förordning (2008:66).

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett
departement

33 §

Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall be-

sluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett depar-
tement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §

Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekre-

terare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef,
chef för kansliet för samordning av EU-frågor, chefstjänsteman för krishan-
tering i Statsrådsberedningen, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utri-
kesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, generaldirektör, departe-
mentsråd och chef för Regeringskansliets internrevision. Detta gäller också

background image

9

SFS 2008:66

anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i
anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet.

Förordning

(2008:66).

35 § I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer rege-
ringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, ambassadör, departe-
mentsråd och chef för Regeringskansliets internrevision fastställs dock av
Regeringskansliet. Detta gäller också för den som är generalkonsul, minis-
ter, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för
en utlandsmyndighet.

I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen.

Förordning (2008:66).

Anställningsförordningens tillämpning

36 § Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdel-
ningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig samt vid anställning med
placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera
om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas till dem som

har sökt anställningen.

Förordning (2008:66).

Tjänstgöringsort

37 § Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är pla-
cerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av rege-
ringen.

Anställningens längd

38 § Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samord-
ning av EU-frågor, chefstjänsteman för krishantering i Statsrådsbered-
ningen, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, proto-
kollchef, ambassadör, departementsråd eller chef för Regeringskansliets in-
ternrevision anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att
gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, mi-
nister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef
för en utlandsmyndighet.

Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid.

Förordning (2008:66).

Uppsägning

39 § När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar rege-
ringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitiede-

partementet.

Förordning (1998:1631).

background image

10

SFS 2008:66

Personalansvarsnämnden

40 § Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av den statssekrete-
rare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsråds-
beredningen, förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, perso-
naldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställ-
ningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefs-
tjänsteman där som bestäms i en arbetsordning samt tre personalföreträdare.
Statssekreteraren är ordförande i nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är

närvarande.

Förordning (2005:166).

41 § Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Reger-
ingskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är an-
ställda vid en utlandsmyndighet:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.

42 § Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som
anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte
bestämts i kollektivavtal.

Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskans-

liet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 § Innan någon anställs som handläggare med skyldighet att tjänstgöra
inom utrikesrepresentationen, ska Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
höras om handläggarens lämplighet för tjänstgöring utomlands. Detta gäller
dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul
eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.

Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion

för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd.

Förordning (2008:66).

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala
kollektivavtal

43 a § När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen
och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter en-
ligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen
(1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel.

Förordning (1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 § Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har va-
rit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser
för ett visst fall.

background image

11

SFS 2008:66

Ekonomiadministration

45 § Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmel-
ser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslu-
tar något annat.

Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budgetun-

derlag enligt förordningen (266:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag.

Årsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften

innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Förordning (2007:1294).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och
personaldirektörens uppgifter

46 § Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och service åt
departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa
frågor.

Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt an-

dra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och
den andra myndigheten.

Förordning (2008:66).

47 § Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor som rör flera
departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhets-
områden.

Förordning (2006:1427).

47 a § Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Rege-
ringskansliets personalpolitik. Personaldirektören ska särskilt verka för en-
hetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor.

Förordning (2008:66).

Registratorskontor

48 § I varje departement finns ett registratorskontor. Registratorskontoren
ska hållas öppna vardagar klockan 09.00–16.00. Om arbetstiden en viss dag
är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får ar-
betas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskrän-
kas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

Tiden då registratorskontoren hålls öppna ska ges till känna på lämpligt

sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg.

Förord-

ning (2008:66).

Diarium

49 § För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement
finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehand-
ling.

Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 15 kap. 2 § se-

kretesslagen (1980:100) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets be-
redning.

Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen

har rättschefen denna uppgift. Vid Utrikesdepartementet och Regeringskans-

background image

12

SFS 2008:66

liets förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som be-
stäms i en arbetsordning.

Förordning (2008:66).

Personuppgiftsombud

50 § Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en arbetsord-
ning ska vara personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2008:66).

Dokumentation av beslut

51 § I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det finnas ett proto-
koll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när be-
slutet fattades och vem som fattade beslutet.

Förordning (2008:66).

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 § Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla
ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har av-
gjorts. Förteckningarna ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen se-
nast den 1 februari.

Förordning (2008:66).

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 § Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för varje departement
och ett centralarkiv.

Delarkivet för ett departement ska bestå av handlingar från regeringens

och Regeringskansliets verksamhet inom departementets område.

Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet med jämna

mellanrum.

Förordning (2008:66).

Kansliarkivarien

54 § I Regeringskansliet finns en kansliarkivarie, som utses av regeringen.
Kansliarkivarien har ett övergripande ansvar för att de mål för arkivbild-
ningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regeringskansliet. Kans-
liarkivarien ska verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor om ar-
kivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av ar-
kivhandlingar.

Kansliarkivarien ska samråda med Riksarkivet i arkivfrågor som har prin-

cipiell betydelse.

Förordning (2008:66).

Tillsyn

55 § Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbild-
ning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhand-
lingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna upp-
gift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning är
den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning.

background image

13

SFS 2008:66

Kansliarkivarien är arkivansvarig för centralarkivet.

Förordning

(1999:323).

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 § Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid
de tidpunkter som kansliarkivarien och Riksarkivet kommer överens om.
Förordning (2008:66).

Återlämnande av ingivna handlingar

57 § Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den
som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna ar-
kivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 § Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för
tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 § Regeringskansliet ska meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar
och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten.

Förordning (2008:66).

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 § Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom utri-
kesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikesrepresenta-
tionens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna hand-
lingar och utlåning av arkivhandlingar.

Förordning (2008:66).

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 § Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där
inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersex-
emplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regerings-
kansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 66 kr och får tas ut
i förskott.

Internrevision

62 § Regeringskansliets internrevision ska följa de föreskrifter om intern
revision som anges i denna instruktion.

Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision av all verk-

samhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentatio-
nen.

Förordning (2008:66).

4*

SFS 2008:66–82

background image

14

SFS 2008:66

63 § Regeringskansliets internrevision ska självständigt granska hur Re-
geringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redo-
visningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen ska bedrivas i enlighet
med god sed för internrevision.

En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i första stycket

endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar in-
ternrevisionen.

Förordning (2008:66).

64 § Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för internrevisio-
nen.

Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för väsentliga fel i

den granskade verksamheten.

Förordning (2008:66).

65 § Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina iakttagelser och
slutsatser till förvaltningschefen.

Förordning (2008:66).

Överklagande

66 § Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte överkla-
gas.

Förordning (2007:1294).

1. Denna förordning

2 träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Genom förordningen upphävs
– departementsförordningen (1982:1177),
– förordningen (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet,
– förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets
förvaltningskontor,
– förordningen (1992:157) om arkiv hos Regeringskansliet,
– revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet.
3. I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska revisionsförord-

ningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.

4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det gäller äldre föreskrifter.

Denna förordning

3 träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i

45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning

4 träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i

sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I
fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen
(1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.

Denna förordning

5 träder i kraft den 31 mars 2008.

2 1996:1515.

3 2001:644.

4 2003:1112.

5 2008:66.

background image

15

SFS 2008:66

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Jonas Stertman
(Statsrådsberedningen)

background image

16

SFS 2008:66

Bilaga

6

1 Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och

den högsta civila och militära ledningens resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2 Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
kommittéberättelsen,
språkvård i förvaltningen,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,

6 Senaste lydelse 2007:1294.

background image

17

SFS 2008:66

åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller

inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom annat tros-

samfund än Svenska kyrkan,

lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äk-
tenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internatio-
nella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, la-
gen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt
föräldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska för-

eningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stif-
telselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat
departement,

årsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289), kreditupplys-

ningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182),

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsinformationsfrågor,
utgivning av författningssamling,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

2.2 Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen, processrättsliga

ämnen.

c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.

background image

18

SFS 2008:66

2.3 Myndigheter m.fl.

7

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, Notarie-

nämnden,

Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala po-

lisorganisationen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Stiftelsen för rättsinformation.

3 Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning

av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när

det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD-viseringar,

7 Ändringen innebär bl.a. att Registernämnden har tagits bort ur förteckningen.

background image

19

SFS 2008:66

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global ut-

veckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt

mål vid EG-domstolen, EG:s förstainstansrätt och EFTA-domstolen,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisatio-

nen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella byråer för handels- och råvarufrågor, internationell

råvarulagring,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

background image

20

SFS 2008:66

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisatio-

nen (WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsråd,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
AB Svensk Exportkredit,
Swedfund AB.

background image

21

SFS 2008:66

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

8

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån
sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

8 Ändringen innebär bl.a. att orden ”flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet”
och ”samordning av totalförsvaret och av arbetet med beredskapen mot svåra påfrest-
ningar på samhället i fred” har tagits bort ur förteckningen.

background image

22

SFS 2008:66

förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Krisberedskapsmyndigheten,
Statens räddningsverk,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Försvarets underrättelsenämnd, Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

5 Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvalt-
ning av premiepensionskapital,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

background image

23

SFS 2008:66

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av handikappolitiken,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apo-
teksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
samordning av folkhälsopolitiken, alkohol, tobak, narkotika, dopning och

dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor, hälsoskydd och smitt-
skydd,

Allmänna arvsfonden,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat depar-

tement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvalt-
ning av premiepensionskapital,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apo-
teksväsendet,

background image

24

SFS 2008:66

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärv-

dabalken,

samordning av folkhälsopolitiken, alkohol och tobak, med undantag av

sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med un-
dantag av narkotikastrafflagstiftning, dopning och dopningsmedel, förbud
mot vissa hälsofarliga varor och smittskydd.

5.3 Myndigheter m.fl.

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Läkemedelsförmånsnämnden,
Apoteket AB,
Systembolaget AB.

6 Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,

background image

25

SFS 2008:66

statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,

statistik,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga bostadsföretag.

background image

26

SFS 2008:66

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltningen av premie-

pensionskapital,

statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter,

förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
arbetstagare i offentliga anställningar,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

allmännyttiga bostadsföretag.

background image

27

SFS 2008:66

6.3 Myndigheter m.fl.

9

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Statens personadressregisternämnd,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
länsstyrelserna,
Premiepensionsmyndigheten,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret,
Statistiska centralbyrån,
Statens utlandslönenämnd,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Verket för förvaltningsutveckling,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsomvandling AB,
AB Svenska Spel.

9 Ändringen innebär att Ekonomiska rådet och Insättningsgarantinämnden har tagits
bort ur förteckningen.

background image

28

SFS 2008:66

7 Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsfor-

mer samt motsvarande utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor.

7.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsfor-

mer,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

10

Statens skolverk,

Myndigheten för skolutveckling,
Specialpedagogiska institutet,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom det offentliga skolväsendet,
Specialskolemyndigheten,
Sameskolstyrelsen,

10 Ändringen innebär att Valideringsdelegationen har tagits bort ur förteckningen.

background image

29

SFS 2008:66

Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor,
enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
Nationellt centrum för flexibelt lärande,
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Statens ljud- och bildarkiv,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska Unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat de-

partement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till de-

partementet ska tillgodose,

Imego AB.

8 Jordbruksdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,

5*

SFS 2008:66–82

background image

30

SFS 2008:66

användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser
bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

på departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på

jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, eko-
logisk odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgär-

der för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

8.3 Myndigheter m.fl.

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska

nämnderna,

Veterinära ansvarsnämnden,
Livsmedelsekonomiska institutet,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,

background image

31

SFS 2008:66

Styrelsen för samefonden,
Sametinget.

9 Miljödepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, av-
fallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om gen-
teknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte tillhör
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
flottning i Torne och Muonio gränsälvar,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,

background image

32

SFS 2008:66

verksamhet i Antarktis,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

atomansvarighet,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
förköp av fast egendom,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

9.3 Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Statens strålskyddsinstitut,
Statens kärnkraftinspektion,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Fonden för fukt- och mögelskador,
Lantmäteriverket, lantmäterimyndigheterna i länen,
Statens va-nämnd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Miljöskadeförsäkringens skadenämnd,
Swedesurvey AB,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.

10 Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande nä-

ringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),

background image

33

SFS 2008:66

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer, vägar, broar

och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet
samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenför-

orening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning,
sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet
samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kana-
ler samt anställning och mönstring av sjömän,

luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

mark och byggnader för Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjö-

fartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekono-
miska intressegrupperingar,

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

regelförenkling,
regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, samt samordning av sådana ärenden,

EG:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utveck-

lingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innova-

tionssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

background image

34

SFS 2008:66

rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförenkling,
regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

EG:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,

background image

35

SFS 2008:66

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller en-

ergi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi,
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar,
Banverket,
Järnvägsstyrelsen,
Stängselnämnden,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Rederinämnden,
Luftfartsverket,
Luftfartsstyrelsen,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Stiftelsen Innovationscentrum,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Verket för innovationssystem,
Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,

background image

36

SFS 2008:66

Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

11 Integrations- och jämställdhetsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån

sådana frågor inte hör till något annat departement,

frågor om allmänna val och demokrati, i den mån sådana frågor inte hör

till något annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departe-
ment,

föreningsväsendet i allmänhet,
folkrörelser,
allmänna samlingslokaler, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

urban utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrations-

politiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning,

främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

övergripande ungdomspolitiska frågor,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standar-

diseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpoli-
tiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat depar-
tement,

jämställdhet mellan kvinnor och män samt samordning av sådana ären-

den.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrations-

politiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning,

främlingsfientlighet, rasism och homofobi,

background image

37

SFS 2008:66

svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standar-

diseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpoli-
tiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat depar-
tement,

jämställdhet mellan kvinnor och män.

11.3 Myndigheter m.fl.

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Nämnden mot diskriminering,
Ungdomsstyrelsen,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
SIS Miljömärkning AB,
Jämställdhetsombudsmannen,
Jämställdhetsnämnden,
Handikappombudsmannen.

12 Kulturdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer och utställningar,
film, videogram och fonogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
frågor om användningen av informationsteknik (IT) inom kulturområdet,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

background image

38

SFS 2008:66

trossamfund,
begravningsväsendet.

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttran-

defriheten,

trossamfund,
begravningsväsendet.

12.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Institutet för språk och folkminnen,
Svenskt biografiskt lexikon,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,

background image

39

SFS 2008:66

övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Forum för levande historia,
Kungl. Operan aktiebolag,
Kungl. Dramatiska Teatern aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

13 Arbetsmarknadsdepartementet

13.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbets-

marknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s struk-

turfonder.

13.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

background image

40

SFS 2008:66

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, sty-

relserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga frå-
gor,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor

om enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s struk-

turfonder.

13.3 Myndigheter m.fl.

11

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

11 Ändringen innebär bl.a. att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna har
tagits bort ur förteckningen.