SFS 2008:67 Lag om ändring i rättegångsbalken

080067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 23 kap. 10 § och 24 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i balken ska införas en ny paragraf, 24 kap. 21 a §, av följande

lydelse.

23 kap.

10 §

2

Undersökningsledaren bestämmer, med de begränsningar som följer

av andra–sjätte styckena, vem som får närvara vid förhör.

Vid förhör ska såvitt möjligt ett av undersökningsledaren anmodat trovär-

digt vittne närvara.

Ett biträde till en person som förhörs har rätt att närvara vid förhöret, om

det kan ske utan men för utredningen och biträdet svarar mot de krav som
ställs på försvarare i 21 kap. 3 § tredje stycket.

Den misstänkte och hans eller hennes försvarare har rätt att närvara vid

förhör som hålls på den misstänktes begäran enligt 18 § andra stycket. Vid
andra förhör får försvararen närvara, om det kan ske utan men för utred-
ningen.

Målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden. Det-

samma gäller en stödperson, om hans eller hennes närvaro inte är till men
för utredningen.

Är den som hörs under 15 år, bör den som har vårdnaden om honom eller

henne vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utred-
ningen.

Undersökningsledaren får besluta att det som har förekommit vid förhör

inte får uppenbaras.

24 kap.

9 §

3

När någon grips eller anhålls eller när ett anhållningsbeslut enligt 8 §

första stycket verkställs, ska den frihetsberövade få besked om det brott som
han eller hon är misstänkt för samt grunden för frihetsberövandet.

1

Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131.

2

Senaste lydelse 1994:420.

3

Senaste lydelse 1998:24.

SFS 2008:67

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:67

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

21 a §

När någon har frihetsberövats genom gripande enligt 7 § första

stycket, genom överlämnande till en polisman enligt 7 § andra stycket och
då inte har frigivits, genom anhållande eller genom häktning enligt 17 §, ska
någon av den frihetsberövades närmaste anhöriga eller någon annan person
som står den frihetsberövade särskilt nära underrättas om frihetsberövandet
så snart det kan ske utan men för utredningen.

Om den frihetsberövade motsätter sig att någon underrättas om frihetsbe-

rövandet, får underrättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.

Underrättelse behöver inte lämnas om frihetsberövandet har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)