SFS 2008:70 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

080070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)

dels

att 29 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

17 a §

Om den som har omhändertagits enligt denna lag eller enligt sådana

särskilda föreskrifter som avses i 11 § eller som på någon annan grund är
skyldig att stanna kvar hos polisen begär det eller om det annars finns skäl
för det, ska någon av hans eller hennes närmaste anhöriga eller någon annan
person som står honom eller henne särskilt nära underrättas om åtgärden.
Vid pågående brottsutredning får dock underrättelsen inte lämnas förrän det
kan ske utan men för utredningen.

Om den berörde motsätter sig att någon underrättas om åtgärden, får un-

derrättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.

Underrättelse behöver inte lämnas om åtgärden har upphört.

29 §

2

Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan

vaktpost eller annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller
för att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § första stycket 1–4 gäller
även tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser
medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2
gäller dessutom den som annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberö-
vande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myn-
dighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där
anges. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också an-
dra stycket samma paragraf.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte

annat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt om-
händertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska över-
lämnas till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid
Kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

1

Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131.

2

Senaste lydelse 1998:27.

SFS 2008:70

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:70

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en

brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än en polismyndig-
het.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)