SFS 2008:71 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

080071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:NewYork;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:NewYork;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:NewYork;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:NewYork;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�runders�kningskung�relsen <br/>(1947:948);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 februari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 7 och 20 �� f�runders�kningskung�relsen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1947:948)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Som f�rh�rsvittne b�r i f�rsta hand anlitas ett medborgarvittne som</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">avses i lagen (1981:324) om medborgarvittnen, om ett s�dant finns tillg�ng-<br/>ligt.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">H�lls f�rh�r med en kvinna, b�r ett kvinnligt f�rh�rsvittne anlitas, om den</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som ska h�ras beg�r det och det l�mpligen kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om den som ska h�ras beg�r att, f�rutom vittnet, f�rsvarare, m�ls�gande-</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">bitr�de eller bitr�de enligt 23 kap. 10 � tredje stycket r�tteg�ngsbalken, n�-<br/>gon annan ska f� n�rvara vid f�rh�ret eller att f�rh�ret ska �ga rum utan s�r-<br/>skilt f�rh�rsvittne, f�r detta beviljas, om det kan ske utan men f�r utred-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En person, som p� beg�ran av den som ska h�ras till�ts n�rvara vid f�rh�-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ret, f�r uppmanas att vara f�rh�rsvittne, om personen �r l�mplig f�r uppdra-<br/>get.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Kan det f�rv�ntas att det vid f�rh�r framkommer n�got som inte b�r up-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">penbaras, ska unders�kningsledaren �verv�ga om det b�r meddelas f�rbud<br/>att r�ja det som f�rekommer vid f�rh�ret. Om ett medborgarvittne inte finns<br/>tillg�ngligt, b�r i ett s�dant fall som f�rh�rsvittne anlitas befattningshavare<br/>vid polis- eller �klagarv�sendet, om det i �vrigt �r l�mpligt.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Kan ett f�rh�rsvittne inte anskaffas, f�r f�rh�ret �nd� h�llas, om det skulle</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">medf�ra v�sentlig ol�genhet att uppskjuta det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Av f�runders�kningsprotokollet ska det framg� vem som �r under-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">s�kningsledare, vem som har varit f�rh�rsledare och vem som har samman-<br/>st�llt protokollet. Den som sammanst�ller protokollet ska i det ange n�r detta<br/>sker. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I protokollet ska antecknas</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft11">angivelsen eller vad som annars har f�ranlett f�runders�kningen, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft11">tid och plats f�r �tg�rder under f�runders�kningen, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft11">iakttagelser vid brottsplatsunders�kning, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Kung�relsen omtryckt 1969:589.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1988:611.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1997:1265.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:71</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:71</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">ber�ttelser av h�rda personer samt n�dv�ndiga upplysningar om dem, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift om att anh�rig eller annan n�rst�ende har underr�ttats om ett fri-</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">hetsber�vande eller att s�dan underr�ttelse inte har skett,</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift om den misst�nkte var p�verkad av alkohol eller annat berus-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">ningsmedel vid brottet och om brottet kan antas st� i samband med missbruk<br/>av alkohol eller annat berusningsmedel av denne, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">namn p� f�rh�rsvittne och �vriga n�rvarande vid f�rh�r, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">beslut om att annan �n f�rh�rsvittne har till�tits att n�rvara vid f�rh�r</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">samt att det som har framkommit vid f�rh�r inte f�r uppenbaras, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">framst�llningar till r�tten om vittnesf�rh�r eller annan utredning under</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">f�runders�kningen, om upptagande av bevisning enligt 23 kap. 15 � r�tte-<br/>g�ngsbalken och om f�rel�ggande att visa upp skriftligt bevis eller tillhanda-<br/>h�lla f�rem�l f�r besiktning samt beslut om detta, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">sakkunnigyttranden, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">beslut om uppgifter som r�r anv�ndning av tv�ngsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">underr�ttelse till misst�nkt enligt 23 kap. 18 � f�rsta stycket f�rsta me-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">ningen r�tteg�ngsbalken samt till misst�nkt och hans eller hennes f�rsvarare<br/>enligt samma stycke fj�rde meningen med uppgift om de kr�vt ytterligare ut-<br/>redning eller i �vrigt velat anf�ra n�got, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">uppmaning enligt 2 � straff�rel�ggandekung�relsen (1970:60), </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift om m�ls�gande eller den som �vertagit m�ls�gandens anspr�k</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">avser att f�ra ers�ttningstalan i anledning av brottet, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">n�dv�ndiga uppgifter om enskilt anspr�k n�r �klagaren f�rbereder s�-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">dan talan och, om det �r m�jligt, den misst�nktes yttrande �ver s�dant an-<br/>spr�k, </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift om uppmaning enligt 5 a �, och</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft26"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">det som i �vrigt �r av betydelse att anteckna i protokollet. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Protokoll ska inneh�lla n�dv�ndiga diarieuppgifter, s�som nummer p� in-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">kommen angivelse och aktnummer (dossiernummer), och en kort beteckning<br/>av saken.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft27">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�runders�kningskung�relsen
(1947:948);

utf�rdad den 21 februari 2008.

Regeringen f�reskriver att 7 och 20 �� f�runders�kningskung�relsen

(1947:948)

1

ska ha f�ljande lydelse.

7 �

2

Som f�rh�rsvittne b�r i f�rsta hand anlitas ett medborgarvittne som

avses i lagen (1981:324) om medborgarvittnen, om ett s�dant finns tillg�ng-
ligt.

H�lls f�rh�r med en kvinna, b�r ett kvinnligt f�rh�rsvittne anlitas, om den

som ska h�ras beg�r det och det l�mpligen kan ske.

Om den som ska h�ras beg�r att, f�rutom vittnet, f�rsvarare, m�ls�gande-

bitr�de eller bitr�de enligt 23 kap. 10 � tredje stycket r�tteg�ngsbalken, n�-
gon annan ska f� n�rvara vid f�rh�ret eller att f�rh�ret ska �ga rum utan s�r-
skilt f�rh�rsvittne, f�r detta beviljas, om det kan ske utan men f�r utred-
ningen.

En person, som p� beg�ran av den som ska h�ras till�ts n�rvara vid f�rh�-

ret, f�r uppmanas att vara f�rh�rsvittne, om personen �r l�mplig f�r uppdra-
get.

Kan det f�rv�ntas att det vid f�rh�r framkommer n�got som inte b�r up-

penbaras, ska unders�kningsledaren �verv�ga om det b�r meddelas f�rbud
att r�ja det som f�rekommer vid f�rh�ret. Om ett medborgarvittne inte finns
tillg�ngligt, b�r i ett s�dant fall som f�rh�rsvittne anlitas befattningshavare
vid polis- eller �klagarv�sendet, om det i �vrigt �r l�mpligt.

Kan ett f�rh�rsvittne inte anskaffas, f�r f�rh�ret �nd� h�llas, om det skulle

medf�ra v�sentlig ol�genhet att uppskjuta det.

20 �

3

Av f�runders�kningsprotokollet ska det framg� vem som �r under-

s�kningsledare, vem som har varit f�rh�rsledare och vem som har samman-
st�llt protokollet. Den som sammanst�ller protokollet ska i det ange n�r detta
sker.

I protokollet ska antecknasangivelsen eller vad som annars har f�ranlett f�runders�kningen,tid och plats f�r �tg�rder under f�runders�kningen,iakttagelser vid brottsplatsunders�kning,

1

Kung�relsen omtryckt 1969:589.

2

Senaste lydelse 1988:611.

3

Senaste lydelse 1997:1265.

SFS 2008:71

Utkom fr�n trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:71

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008ber�ttelser av h�rda personer samt n�dv�ndiga upplysningar om dem,uppgift om att anh�rig eller annan n�rst�ende har underr�ttats om ett fri-

hetsber�vande eller att s�dan underr�ttelse inte har skett,uppgift om den misst�nkte var p�verkad av alkohol eller annat berus-

ningsmedel vid brottet och om brottet kan antas st� i samband med missbruk
av alkohol eller annat berusningsmedel av denne,namn p� f�rh�rsvittne och �vriga n�rvarande vid f�rh�r,beslut om att annan �n f�rh�rsvittne har till�tits att n�rvara vid f�rh�r

samt att det som har framkommit vid f�rh�r inte f�r uppenbaras,framst�llningar till r�tten om vittnesf�rh�r eller annan utredning under

f�runders�kningen, om upptagande av bevisning enligt 23 kap. 15 � r�tte-
g�ngsbalken och om f�rel�ggande att visa upp skriftligt bevis eller tillhanda-
h�lla f�rem�l f�r besiktning samt beslut om detta,sakkunnigyttranden,beslut om uppgifter som r�r anv�ndning av tv�ngsmedel,underr�ttelse till misst�nkt enligt 23 kap. 18 � f�rsta stycket f�rsta me-

ningen r�tteg�ngsbalken samt till misst�nkt och hans eller hennes f�rsvarare
enligt samma stycke fj�rde meningen med uppgift om de kr�vt ytterligare ut-
redning eller i �vrigt velat anf�ra n�got,uppmaning enligt 2 � straff�rel�ggandekung�relsen (1970:60),uppgift om m�ls�gande eller den som �vertagit m�ls�gandens anspr�k

avser att f�ra ers�ttningstalan i anledning av brottet,n�dv�ndiga uppgifter om enskilt anspr�k n�r �klagaren f�rbereder s�-

dan talan och, om det �r m�jligt, den misst�nktes yttrande �ver s�dant an-
spr�k,uppgift om uppmaning enligt 5 a �, ochdet som i �vrigt �r av betydelse att anteckna i protokollet.

Protokoll ska inneh�lla n�dv�ndiga diarieuppgifter, s�som nummer p� in-

kommen angivelse och aktnummer (dossiernummer), och en kort beteckning
av saken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

;