SFS 2008:71 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

080071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 7 och 20 §§ förundersökningskungörelsen

(1947:948)

1

ska ha följande lydelse.

7 §

2

Som förhörsvittne bör i första hand anlitas ett medborgarvittne som

avses i lagen (1981:324) om medborgarvittnen, om ett sådant finns tillgäng-
ligt.

Hålls förhör med en kvinna, bör ett kvinnligt förhörsvittne anlitas, om den

som ska höras begär det och det lämpligen kan ske.

Om den som ska höras begär att, förutom vittnet, försvarare, målsägande-

biträde eller biträde enligt 23 kap. 10 § tredje stycket rättegångsbalken, nå-
gon annan ska få närvara vid förhöret eller att förhöret ska äga rum utan sär-
skilt förhörsvittne, får detta beviljas, om det kan ske utan men för utred-
ningen.

En person, som på begäran av den som ska höras tillåts närvara vid förhö-

ret, får uppmanas att vara förhörsvittne, om personen är lämplig för uppdra-
get.

Kan det förväntas att det vid förhör framkommer något som inte bör up-

penbaras, ska undersökningsledaren överväga om det bör meddelas förbud
att röja det som förekommer vid förhöret. Om ett medborgarvittne inte finns
tillgängligt, bör i ett sådant fall som förhörsvittne anlitas befattningshavare
vid polis- eller åklagarväsendet, om det i övrigt är lämpligt.

Kan ett förhörsvittne inte anskaffas, får förhöret ändå hållas, om det skulle

medföra väsentlig olägenhet att uppskjuta det.

20 §

3

Av förundersökningsprotokollet ska det framgå vem som är under-

sökningsledare, vem som har varit förhörsledare och vem som har samman-
ställt protokollet. Den som sammanställer protokollet ska i det ange när detta
sker.

I protokollet ska antecknas

�

angivelsen eller vad som annars har föranlett förundersökningen,

�

tid och plats för åtgärder under förundersökningen,

�

iakttagelser vid brottsplatsundersökning,

1

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2

Senaste lydelse 1988:611.

3

Senaste lydelse 1997:1265.

SFS 2008:71

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:71

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�

berättelser av hörda personer samt nödvändiga upplysningar om dem,

�

uppgift om att anhörig eller annan närstående har underrättats om ett fri-

hetsberövande eller att sådan underrättelse inte har skett,

�

uppgift om den misstänkte var påverkad av alkohol eller annat berus-

ningsmedel vid brottet och om brottet kan antas stå i samband med missbruk
av alkohol eller annat berusningsmedel av denne,

�

namn på förhörsvittne och övriga närvarande vid förhör,

�

beslut om att annan än förhörsvittne har tillåtits att närvara vid förhör

samt att det som har framkommit vid förhör inte får uppenbaras,

�

framställningar till rätten om vittnesförhör eller annan utredning under

förundersökningen, om upptagande av bevisning enligt 23 kap. 15 § rätte-
gångsbalken och om föreläggande att visa upp skriftligt bevis eller tillhanda-
hålla föremål för besiktning samt beslut om detta,

�

sakkunnigyttranden,

�

beslut om uppgifter som rör användning av tvångsmedel,

�

underrättelse till misstänkt enligt 23 kap. 18 § första stycket första me-

ningen rättegångsbalken samt till misstänkt och hans eller hennes försvarare
enligt samma stycke fjärde meningen med uppgift om de krävt ytterligare ut-
redning eller i övrigt velat anföra något,

�

uppmaning enligt 2 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60),

�

uppgift om målsägande eller den som övertagit målsägandens anspråk

avser att föra ersättningstalan i anledning av brottet,

�

nödvändiga uppgifter om enskilt anspråk när åklagaren förbereder så-

dan talan och, om det är möjligt, den misstänktes yttrande över sådant an-
språk,

�

uppgift om uppmaning enligt 5 a §, och

�

det som i övrigt är av betydelse att anteckna i protokollet.

Protokoll ska innehålla nödvändiga diarieuppgifter, såsom nummer på in-

kommen angivelse och aktnummer (dossiernummer), och en kort beteckning
av saken.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)