SFS 2008:72 Förordning om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

080072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:376) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1976:376) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl. ska ha följande lydelse.

12 §

1

Den som har berövats friheten på annan grund än misstanke om brott

ska efter intagningen i förvaringslokalen få tillfälle att underrätta närstående
om sin vistelseort. Detsamma gäller efter överflyttning från en förvarings-
lokal till en annan.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:72

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008