SFS 2008:73 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

080073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.;

utfärdad den 28 februari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:893) om underrät-

telse om dom i vissa brottmål, m.m.

dels

att 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, samt närmast

före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

1

Om en domstol upphäver ett häktnings- eller anhållningsbeslut, ska

domstolen genast underrätta åklagaren och den myndighet som svarar för
förvaringen av den häktade eller anhållne. Om åklagaren upphäver ett sådant
beslut, ska åklagaren genast underrätta den myndighet som svarar för förva-
ringen av den häktade eller anhållne.

En domstol ska också lämna underrättelse enligt första stycket om dom-

stolen upphäver ett beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §
rättegångsbalken. Särskilda bestämmelser om underrättelse om beslut om
restriktioner finns i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade
och anhållna m.fl.

Beslut angående häktning av någon som inte är närvarande vid rätten

5 a §

Om en domstol har beslutat att häkta någon som inte är närvarande

vid rätten, ska domstolen genast underrätta polismyndigheten i det polisdi-
strikt där den häktade senast haft sitt hemvist eller där han eller hon senast
vistats om beslutet. Går inte hemvistet eller vistelseorten att få fram ska i
stället Rikspolisstyrelsen underrättas. Detsamma gäller om det är känt för
domstolen att den häktade vistas utomlands. Om häktningsbeslutet ska ligga
till grund för en begäran om utlämning eller överlämnande enligt en europe-
isk arresteringsorder, ska dessutom åklagaren genast underrättas om beslu-
tet.

En sådan underrättelse som avses i första stycket ska också lämnas om

domstolen upphäver ett beslut om häktning som inte har verkställts.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

1

Senaste lydelse 1998:635.

SFS 2008:73

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:73

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)