SFS 2008:75 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

080075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 13, 20 a, 20 f och 21 b §§ förordningen

(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom samt bilagorna 1, 3, 4 och 5 till förordningen
ska ha följande lydelse.

1 §

1

Påföljd som avses i 1 § första stycket lagen (1972:260) om internatio-

nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning
av brottmålsdomskonventionen verkställas i Sverige enligt nämnda lag, om
påföljden har dömts ut eller beslutats i någon av följande stater som har till-
trätt konventionen: Albanien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Geor-
gien, Island, Lettland, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Norge, Rumä-
nien, San Marino, Serbien, Spanien, Turkiet, Ukraina eller Österrike.

Verkställighet av påföljd som avses i 1 § andra stycket lagen om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får, under de för-
utsättningar som anges i samma lag, med tillämpning av brottmålsdomskon-
ventionen anförtros åt en myndighet i någon av de stater som anges i första
stycket.

13 §

2

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförandekon-

ventionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts
ut eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konventionen:
Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Armenien, Australien, Azer-
bajdzjan, Bahamas, Belgien, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket och vissa områden för vilkas internationella förbindel-
ser Förenade kungariket ansvarar, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Korea, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Malta, Mauritius, Mexiko, Moldavien, Montene-
gro, Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,

1

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Serbien har tillträtt konven-

tionen.

2

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Mexiko och Ryssland har

tillträtt konventionen.

SFS 2008:75

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:75

San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien,
Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezu-
ela eller Österrike.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete

rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförande-
konventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rättspsy-
kiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en
myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

20 a §

3

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokol-

let verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om interna-
tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har
dömts ut eller beslutats här i landet eller av en stat som tillträtt eller anslutit
sig till tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.
Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Belgien, Bulgarien, Cy-

pern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Is-
land, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryss-
land, San Marino, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern
och Österrike.

20 f §

4

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av artikel 67–69 i

Schengenkonventionen verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom, om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av någon av
följande stater som är bundna av dessa artiklar i Schengenkonventionen:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Fören-
ade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

21 b§

5

Med tillämpning av Förenta nationernas konvention den 20 decem-

ber 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (narkoti-
kabrottskonventionen) får förverkande som avses i artikel 5, punkt 1 i kon-
ventionen verkställas i Sverige enligt föreskrifterna i lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om förver-
kandet har beslutats i någon av de stater som har tillträtt konventionen och
som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Om svensk domstol har beslutat om förverkande som avses i artikel 5,

punkt 1 i narkotikabrottskonventionen får verkställighet av förverkandet an-
förtros åt myndighet i någon av de angivna staterna enligt föreskrifterna i la-
gen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

I de fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i

5 § första stycket och andra stycket 1, 2 och 4–7 samt 6–11, 14–16, 18, 24

3

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Ryssland och Tyskland har

tillträtt tilläggsprotokollet.

4

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Irland har anslutit sig till

konventionen.

5

Senaste lydelse 2003:363.

background image

3

SFS 2008:75

och 35–39 §§ lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom samt föreskrifterna i 4–7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning.
Utöver föreskrifterna i 4 och 9 §§ i denna förordning gäller att en framställ-
ning ska innehålla uppgift om den egendom som kan tas i anspråk för verk-
ställighet eller det belopp som framställningen avser. Upplysningar ska
också lämnas om den uppgivna egendomens anknytning till den dömde och i
förekommande fall vilka intressen andra än den dömde kan ha i egendomen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Hedvall
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2008:75

Bilaga 1

6

Länder som avses i 21 b §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Angola,
Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia,
Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken
Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten,
El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna,
Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon,
Gambia, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Ma-
lawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Mon-
tenegro, Myanmar, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nord-
korea, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Po-
len, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, São
Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna,
Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania,
Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uz-
bekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe
och Österrike.

6

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen innebär att information om datum för ikraftträ-

dande för Liechtenstein och Nordkorea har tagits bort.

background image

5

SFS 2008:75

Bilaga 3

7

Länder som avses i 21 f §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Bar-
buda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Be-
lize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulga-
rien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cook-
öarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Do-
minikanska republiken, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El
Salvador, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade
Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia, Georgien, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Israel, Italien, Ja-
maica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kina, Kirgizistan,
Kiribati, Komorerna, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malay-
sia, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien,
Moldavien, Monaco, Moçambique, Montenegro, Myanmar, Namibia, Ne-
derländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint
Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal,
Serbien, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka,
Sudan, Surinam, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad och To-
bago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ung-
ern, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vitryssland, Zambia, Zim-
babwe och Österrike.

7

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Etiopien, Förenade Arab-

emiraten, Guinea-Bissau, Singapore, Surinam, Trinidad och Tobago och Zimbabwe
har tillträtt konventionen.

background image

6

SFS 2008:75

Bilaga 4

8

Länder som avses i 21 g § första stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Austra-
lien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och
Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikan-
ska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokra-
tiska republiken Kongo, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El
Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade kungariket,
Gambia, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kirgizis-
tan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Maureta-
nien, Mauritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Monaco, Montenegro,
Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya
Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien,
Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Saudiara-
bien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spa-
nien, Surinam, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Trinidad och Tobago, Tu-
nisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Vene-
zuela, Vitryssland, Zambia och Österrike.

8

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Guinea-Bissau, Kambodja,

Saudiarabien, Surinam och Trinidad och Tobago har tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

7

SFS 2008:75

Bilaga 5

9

Länder som avses i 21 g § andra stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Austra-
lien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bosnien och Hercego-
vina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska repu-
bliken, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken
Kongo, Djibouti, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador,
Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Gambia,
Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Italien, Jamaica, Kambodja, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait,
Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar,
Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mo-
çambique, Moldavien, Monaco, Montenegro, Myanmar, Namibia, Neder-
länderna, Nicaragua, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru,
Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São
Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania,
Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina,
Ungern, Uruguay, Venezuela, Vitryssland, Zambia och Österrike.

9

Senaste lydelse 2007:140. Ändringen är föranledd av att Dominikanska republiken,

Saudiarabien, Surinam, Trinidad och Tobago och Österrike har tillträtt tilläggsproto-
kollet.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008