SFS 2008:77 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

080077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 28 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels

att 28 a §, 28 b § och 28 d § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 28 e–h §§, samt när-

mast före 28 f § en ny rubrik av följande lydelse.

28 a §

2

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhanda-

håller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en
sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Det-
samma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt
tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut av-
brutits.

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en

insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande,
ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller
ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter
det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

28 b §

3

Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst

en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur lång tid dröjs-

målet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall ska

inte någon avgift tas ut.

28 d §

4

Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala sär-

skild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild
avgift enligt 28 a § första eller andra stycket dömas ut.

1

Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134.

2

Senaste lydelse 2002:439.

3

Senaste lydelse 2002:439.

4

Senaste lydelse 2002:439.

SFS 2008:77

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:77

28 e §

Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om an-

sökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från tid-
punkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det att
verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan

enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att do-
men om insatsen vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställighe-
ten av domen avbrutits.

Rapporteringsskyldighet

28 f §

En sådan nämnd som avses i 22 § ska till länsstyrelsen och till de re-

visorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla
gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för
beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen
för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till länsstyrelsen, dels till revisorerna rapportera

alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller
samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

28 g §

En sådan nämnd som avses i 22 § ska till länsstyrelsen och till de

revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när
nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats
som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

28 h §

En sådan nämnd som avses i 22 § ska till fullmäktige lämna en sta-

tistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Den första kvartalsrapporteringen enligt 28 f och 28 h §§ ska omfatta

de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings
nämnd den 30 september 2008.

3. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa

en kommuns eller ett landstings gynnande beslut får enbart tid från och med
lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits.
Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med

background image

3

SFS 2008:77

att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut eller en dom-
stols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen av-
brutits.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008