SFS 2008:78 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

080078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 28 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 10 § kommunallagen

(1991:900)

2

ska ha följande lydelse.

9 kap.

10 §

3

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndig-

hetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande be-

slut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
och socialtjänstlagen (2001:453),

3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av all-

männa förvaltningsdomstolar, eller

4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

3

Senaste lydelse 2006:494.

SFS 2008:78

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008