SFS 2008:79 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 28 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 6 g § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

16 kap.

6 g §

2

Socialnämnden ska till länsstyrelsen och till de revisorer som avses i

3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett
gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum
för verkställigheten ska då anges.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134.

2

Senaste lydelse 2006:495.

SFS 2008:79

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008