SFS 2008:80 Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet

080080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till insatser på livsmedelsområdet;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till

aktörer inom livsmedelssektorn för åtgärder för en förbättrad konkurrens-
kraft inom livsmedelssektorn.

Närmare villkor för stöd anges i 7–14 §§.

2 §

Stöd enligt 7–10, 12 och 13 §§ får endast lämnas enligt

1. kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och
medelstora företag

1

,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till
små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jord-
bruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

2

,

3. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse inom fiskesektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004

3

,

eller

4. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

4

.

Om ett stöd som omfattas av första stycket 3 eller 4 beviljas sammanslut-

ningar av företag eller andra organisationer för projekt som bedöms gynna
flera företag ska stödbeloppet per företag beräknas efter antalet företag som
avses gynnas av projektet.

Oavsett vad som anges i första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt

10 § andra stycket och 12 § tredje stycket.

1

EGT L 10, 13.1.2001, s. 33 (Celex 32001R0010).

2

EUT L 358, 16.12.2006, s. 3 (Celex 32006R1857).

3

EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875).

4

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2008:80

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:80

3 §

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till

1. stora företag för verksamhet inom primärproduktion av sådana produk-

ter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, eller

2. företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer

för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

5

.

4 §

Stöd enligt 8–10 och 12–14 §§ får inte avse åtgärder som påbörjats

innan ansökan om stöd beviljats.

5 §

En mottagare av stöd enligt förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas stöd för samma stödberätti-
gande kostnader enligt denna förordning.

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt

stöd eller annat gemenskapsstöd än det som avses i första stycket om de
sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som anges i
denna förordning. Om stödet lämnas enligt 2 § första stycket 3 eller 4 får de
sammanlagda stöden dock inte medföra att de stödtak som anges i förord-
ning (EG) nr 1998/2006 eller förordning (EG) nr 875/2007 överskrids.

Definitioner

6 §

I denna förordning förstås med

ekologiska produkter:

produkter som framställts i enlighet med rådets för-

ordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livs-
medel

6

,

företag:

varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor

eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den be-
drivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med
vinstsyfte eller inte,

livsmedel:

produkter som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndighe-
ten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsme-
delssäkerhet

7

,

små och medelstora företag:

företag som definieras som små eller medel-

stora enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av
den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora
företag

8

,

stora företag:

andra företag än små eller medelstora företag.

5

EUT C 244, 1.10.2004, s. 2 (Celex 52004XC1001(01)).

6

EGT L 198, 22.7.1991, s. 1 (Celex 31991R2092).

7

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).

8

EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

background image

3

SFS 2008:80

Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom
livsmedelssektorn

Stöd till projektverksamhet

7 §

Stöd får lämnas för kostnader för att genomföra projekt som syftar till

att

1. utveckla produkter, processer eller tekniker med anknytning till livs-

medelsförädling, eller

2. utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel.
Stöd lämnas med 50 procent av kostnaderna. Om det är motiverat av sär-

skilda skäl får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaderna.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för verksamhet som avser pri-

märproduktion av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-
get, utom fiskeriprodukter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

8 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 pro-

cent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som avser

1. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya

produkter och verksamheter, eller

2. att öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga

inom livsmedelsförädling.

Stödet får inte avse kurser eller praktik som ingår i den normala utbild-

ningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller högsko-
leutbildning.

9 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 pro-

cent av kostnaderna för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och
mässor.

Stöd får endast lämnas första gången ett företag deltar i en viss mässa och

får endast avse kostnader för hyra, uppförande eller drift av utställningsmon-
ter.

10 §

Stöd enligt 8 och 9 §§ betalas ut till de aktörer som anordnar åtgär-

derna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaför-
mån i form av subventionerade rådgivningstjänster. Om tjänsten tillhanda-
hålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor
för att få tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för kostnader för sin

administration av stödordningen.

11 §

Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för allmänna

informationsåtgärder i syfte att främja kunskapsöverföring från och informa-
tion om forsknings- och utvecklingsarbete eller för spridning av marknads-
information. Om det är motiverat av särskilda skäl får stöd lämnas med
högst 75 procent av kostnaderna.

background image

4

SFS 2008:80

Stöd för anlitande av konsulttjänster

12 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50

procent av kostnaderna för andra tjänster som tillhandahålls av utomstående
konsulter än sådana tjänster som avses i 8 §. Tjänsterna får inte vara av fort-
löpande eller periodisk karaktär och får inte avse ett företags ordinarie drifts-
utgifter.

Stöd enligt första stycket betalas ut till de aktörer som anordnar åtgär-

derna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaför-
mån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en or-
ganisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få till-
gång till tjänsten.

De aktörer som avses i andra stycket får beviljas stöd för kostnader för ad-

ministration av stödordningen.

Stöd för marknadsanalyser och statistik över ekologiska produkter

13 §

Stöd får lämnas för att genomföra projekt som innebär

1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp produktion och

konsumtion av ekologiska produkter och handeln med dessa, eller

2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter till konsu-

menter och samordning av distributionen av ekologiska produkter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.
Om stödmottagaren är en organisation, en stiftelse, en institution eller en

offentlig aktör får stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna eller,
om det finns särskilda skäl, med högst 75 procent av kostnaderna. I annat
fall får stöd lämnas med högst 30 procent av kostnaderna.

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

14 §

Stöd får lämnas till organisationer, stiftelser, institutioner och offent-

liga aktörer med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra projekt
som syftar till att utföra marknadsfrämjande åtgärder för att öka använd-
ningen av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor och storhushåll samt
att öka ekologisk produktion.

En produkts ursprung får endast nämnas som ett underordnat meddelande

i sådant material och sådana kampanjer som avses i första stycket.

Förfarandet i stödärenden

15 §

Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk. Innan Jordbruksver-

ket beslutar om stöd ska verket samråda med andra berörda myndigheter.

16 §

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till Jord-

bruksverket inom den tid som föreskrivs av verket.

17 §

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

18 §

Innan stöd enligt 2 § första stycket 3 eller 4 beviljas ska det stödmot-

tagande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre be-

background image

5

SFS 2008:80

tydelse som det mottagit under de föregående tre åren. Stödet får inte bevil-
jas förrän det kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av mindre
betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det
stödtak per företag som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006 eller 875/2007. När det gäller stöd enligt kommissionens förordning
(EG) nr 875/2007 får stöd inte heller beviljas förrän det kontrollerats att
detta inte medför att det ackumulerade belopp som gäller för Sverige enligt
bilagan till den förordningen överskrids.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upp-

lysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007.

19 §

Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som lämnas enligt 13

och 14 §§.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kr.

Tillsyn m.m.

20 §

Beslut om stöd ska innehålla de villkor som kan behövas för tillsyn

och uppföljning av hur stödet används.

21 §

Jordbruksverket utövar tillsyn över denna förordning och över före-

skrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

22 §

Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som bevil-

jas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgif-
ter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd
som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 70/2001, 1857/2006,
1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda.

23 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den

sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för

stödet, eller

3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till

syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

24 §

Jordbruksverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbe-

talt stöd om återbetalningsskyldighet enligt 23 § föreligger. Det belopp som
ska krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om en mindre avvikelse
från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning
kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka ska även ränta krävas.

25 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur ränta enligt 24 § ska beräknas,
2. hur betalning ska ske, och
3. att små räntebelopp inte ska tas ut.

background image

6

SFS 2008:80

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Överklagande

26 §

Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

27 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd, ansök-

ningsförfarande, innehåll i ansökan, utbetalning, tillsyn, återkrav och ränta.
Verket får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller t.o.m. den

31 december 2010.

2. Under 2008 får stöd som lämnas enligt 13 och 14 §§ avse redan påbör-

jade åtgärder under förutsättning att stödet lämnas som ett stöd av mindre
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom fiskesektorn och om ändring av förordning (EG) nr
1860/2004

9

, eller kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den

15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
stöd av mindre betydelse.

3. För beslut som fattats före den 31 december 2010 ska förordningen till-

lämpas även efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

9

EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875).