SFS 2008:81 Förordning om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur

080081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid
utbyggnad eller ombyggnad av annan
infrastruktur;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Syfte med stödet

1 §

För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT)

får stöd lämnas till en kommun eller en enskild för projekt där man samtidigt
med utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur anlägger kanalisa-
tion för IT-infrastruktur. Stöd får inte lämnas till den som i samband med ut-
byggnad eller ombyggnad av IT-infrastruktur samtidigt anlägger kanalisa-
tion för annan IT-infrastruktur.

Vid konkurrens mellan flera projekt som bedöms vara likvärdiga får före-

träde lämnas till det eller de projekt som samtidigt bedöms vara mest
näringspolitiskt motiverade.

2 §

Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur

inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder före utgången av
år 2012. Länsstyrelsen bedömer om stöd bör lämnas till projektet.

Allmänna bestämmelser

3 §

Med samtidig anläggning av kanalisation avses att rör eller liknande

som är avsedda för IT-infrastruktur anläggs vid utbyggnad eller ombyggnad
av annan infrastruktur.

4 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

2

och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förord-

ningen samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

1

Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85.

2

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2008:81

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:81

5 §

I län med ett regionalt självstyrelseorgan ska det som sägs i 2, 8, 9 och

12 §§ om länsstyrelsen i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I
Kalmar län och Gotlands län ska det som sägs i 2, 8, 9 och 12 §§ om länssty-
relsen i stället gälla samverkansorganet.

Underlag för stöd och stödets storlek

6 §

I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projekte-

ring, material, arbete, maskinhyra, dokumentering och liknande kostnader
som är nödvändiga för att samtidigt anlägga kanalisationen. Kostnader för
att utnyttja mark får dock inte ingå i det stödberättigande underlaget.

Stöd får lämnas med högst femtio procent av det stödberättigande under-

laget.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till projekt som ska påbör-

jas under år 2008, och som ska vara färdigställda och redovisade före ut-
gången av år 2009.

7 §

Länsstyrelsen i �rebro län ska ansvara för fördelningen av stödbelop-

pet mellan länen. För beredning av sådana ärenden ska Länsstyrelsen i �re-
bro län biträdas av en arbetsgrupp som består av företrädare från tre länssty-
relser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samverkansorgan. Re-
geringen förordnar dessa företrädare.

Ansökan och beslut

8 §

En ansökan om stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där projektet i

huvudsak planeras att genomföras. Ansökan ska innehålla en beskrivning av
projektet samt kostnaderna för de åtgärder ansökan avser. Länsstyrelsen be-
slutar om stöd och stödets storlek.

9 §

Stöd som beviljats betalas ut efter det att projektet genomförts och re-

dovisats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska innan utbetalning medges kon-
trollera att stödet gäller avsett ändamål och att sökanden utfört arbetet i en-
lighet med föreskrivna villkor. Om länsstyrelsen konstaterar att det finns
brister, får länsstyrelsen upphäva ett tidigare beslut eller ändra det och
minska stödets storlek.

Krav på kanalisationen m.m.

10 §

Stödberättigande kanalisation ska utformas på ett sådant sätt att den

kan användas samtidigt av två eller flera innehavare av IT-infrastruktur.

11 §

Den som innehar kanalisationen ska upprätthålla och förvalta doku-

mentation över den. Innehavaren ska hålla berörda länsstyrelser informerade
om var dokumentationen finns tillgänglig samt om vilka innehavare av IT-
infrastruktur som har utnyttjat kanalisationen. Dokumentationen hos inneha-
varen ska hållas allmänt tillgänglig under minst fem år från den dag då pro-
jektet färdigställdes.

background image

3

SFS 2008:81

12 §

Innehavare av IT-infrastrukturföretag ska ha tillträde till kanalisatio-

nen på ett icke-diskriminerade sätt. Detta krav på icke-diskriminerande be-
handling gäller under en period av fem år, som ska räknas från den dag då
projektet färdigställdes. Kravet ska gälla hela perioden även om ägarförhål-
landena ändras, om inte annat följer av andra bestämmelser. Vid tillhanda-
hållande av kanalisation där statligt stöd har lämnats, ska priset, om tillhan-
dahållandet sker inom fem år från länsstyrelsens slutliga beslut, sättas med
hänsyn till det statliga stödets storlek. Priset ska sättas utifrån självkostnad
med skäligt vinstpåslag minskat med beviljat statligt stöd.

�&terkrav

13 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av stödet genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har

föranlett att stödet beviljades,

2. mottagaren av stödet på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för

högt belopp, eller

3. stödet använts för något annat än det som avsetts.

14 §

Länsstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stöd som

har betalats ut om återbetalningsskyldighet enligt 13 § föreligger. Stöd får
dock inte krävas tillbaka när fem år har gått sedan stödets storlek har be-
stämts slutligt.

Tillsyn och uppföljning

15 §

Länsstyrelsen ska under en period av fem år efter projektets avslu-

tande utöva tillsyn över den prissättning som stödmottagaren tillämpar vid
uthyrning av utrymme i den IT-infrastruktur som byggts med hjälp av stö-
det.

16 §

Länsstyrelsen ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka sta-

tens rätt gentemot en stödmottagare. Länsstyrelsen får då efterskänka statens
rätt.

17 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 §
får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008. Förordningen får dock

tillämpas på alla projekt som planeras påbörjas under år 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008