SFS 2008:82 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

080082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 28 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 10 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1

ska

ha följande lydelse.

10 §

2

Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes skyddsområde

och den tid för vilken ombudet har utsetts, ska snarast möjligt efter förrättat
val skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de arbetsta-
gare som har förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken
person det nya skyddsombudet ersätter.

Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på annat lämpligt

sätt tillkännage namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.

I fråga om skyddsombud eller skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 7 §

fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1992:1136.

2

Senaste lydelse 2003:442. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:82

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008