SFS 2008:83 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

080083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar

dels

att 5 kap. 4 § och 15 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 7 § och 16 kap.

1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

7 §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt la-
gen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

5 kap.

4 §

2

För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.

Beviset ska ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order
och innehålla uppgift om

1. föreningens firma,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och inlösen ske,
6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. erinran enligt 2 § andra stycket.
Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av föreningen. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på lik-
nande sätt. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § ska inte tillämpas.

I stadgarna kan det bestämmas att föreningen får registrera förlagsandelar

hos en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument i stället för att utfärda förlagsandelsbevis.
Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det gäller förvärvsbegräns-
ningar enligt 2 § första stycket första meningen.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 2007:870.

SFS 2008:83

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:83

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Av 4 kap. 5 § lagen om kontoföring av finansiella instrument följer att

förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsandelar som har registrerats
enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad

hos en central värdepappersförvarare blir giltigt endast om den som har
panträtt i förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

15 kap.

1 §

3

Bolagsverket är registreringsmyndighet för en ekonomisk förening.

Registreringsmyndigheten ska föra ett föreningsregister för varje län för

registreringar enligt denna lag eller andra författningar. En ekonomisk fören-
ing ska registreras för det län där styrelsen enligt stadgarna har sitt säte.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden.

16 kap.

1 a §

Den som

1. lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i

elektronisk form,

2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som
upprättas i elektronisk form,

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2004:249.