SFS 2008:86 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

080086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220)

dels

att 1 kap. 3 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1, 2 och 4 §§ ska ha följande

lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 9 § och

9 kap. 12 §, och närmast före 9 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Ett stiftelseförordnande ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren

eller stiftarna. Bestämmelsen i 9 § ska inte tillämpas.

Ett giltigt testamentariskt förordnande ska godtas som ett stiftelseförord-

nande enligt denna lag utan hinder av första stycket.

9 §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt la-
gen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

9 kap.

Straff

12 §

Den som

1. lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i

elektronisk form, eller

2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet,

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

SFS 2008:86

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:86

10 kap.

1 §

2

En stiftelse ska vara registrerad om

1. den enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredo-

visning, eller

2. det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade föreskrif-

terna att den ska vara registrerad.

Registreringsmyndighet för en stiftelse är den länsstyrelse som med till-

lämpning av bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket ska vara tillsynsmyn-
dighet för stiftelsen.

Ett stiftelseregister ska föras hos registreringsmyndigheten för registre-

ringar enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering i stiftelseregistret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden.

11 kap.

1 §

En insamlingsstiftelse bildas genom att

1. en eller flera stiftare förordnar att pengar, som inflyter efter ett upprop

av dem, ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varak-
tigt ändamål, och

2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med för-

ordnandet.

Stiftelseförordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller

stiftarna. Bestämmelsen i 1 kap. 9 § ska inte tillämpas

2 §

3

För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4–5 b §§, 6 § första stycket första me-

ningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1–4 §§, 6 §, 7 § första–fjärde styckena, 8–14 §§, 15 §

första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1–3 §§, 4 § första–tredje styckena samt 5 §,
6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1–9, 11 och 12 §§, samt
10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.
En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en

sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5–5 b §§, 6 § första stycket, 2–10 kap. samt

andra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om insamlingsstiftelser vil-

2

Senaste lydelse 1999:1106.

3

Senaste lydelse 1999:1106.

background image

3

SFS 2008:86

kas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för
bestämda fysiska personer.

4 §

4

För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4–5 b §§, 6 § första stycket första me-

ningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1–4 §§, 6 §, 7 § första–tredje styckena och 8–16 §§,
5 kap. (skadestånd): 1–3 §§, 4 § första stycket 1–4, andra och tredje styck-

ena och 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1,

6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 och
12 §§, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftelsen genom

skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva stiftelseförordnandet. Vad
som anges i 2–10 kap. om föreskrifter i ett stiftelseförordnande ska i fråga
om en kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen som har
meddelats genom en sådan överenskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn ska innehålla ordet kollektivavtalsstif-

telse.

Vid tillämpning av 4 kap. 15 § ska en kollektivavtalsstiftelse behandlas

som en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under

en sammanhängande tid av två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1999:1106.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008