SFS 2008:89 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

080089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels

att nuvarande 8 kap. 3 b § ska betecknas 8 kap. 3 c §,

dels

att 2 kap. 5 och 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 3 och 3 a §§ och 9 kap. 1 och

2 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 3 b §, av följande ly-

delse.

2 kap.

Form och språk

5 §

2

Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk

form. Den ska avfattas på svenska

.

7 §

3

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds

av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseleda-
möter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under
årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat

ansvariga delägare.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under

av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga
bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisnings-

skyldige eller dennes ställföreträdare.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas

med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalifice-
rade elektroniska signaturer.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en av-

vikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i för-
sta stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har anteck-
nats till styrelsens protokoll.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 2006:487.

3

Senaste lydelse 2006:487.

SFS 2008:89

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:89

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den underteckna-

des.

7 kap.

2 §

4

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern-

redovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredo-

visning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats

och reviderats enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europe-
iska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redo-
visning (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovis-
ningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndighe-
ten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Det som sägs i 8 kap.
3 b § gäller också vid sådan ingivning. Registreringsmyndigheten ska på det
sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om hand-
lingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga
moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Sådant före-
läggande ska utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det
hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle
ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till registre-
ringsmyndigheten, ska vad som i nämnda paragrafer sägs om att handling-
arna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade moderföre-
tagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio pro-

cent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning
ska upprättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget

har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning

ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda
koncernredovisningen.

4

Senaste lydelse 2007:541.

background image

3

SFS 2008:89

8 kap.

3 §

5

Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap.

2 § bokföringslagen (1999:1078) ska fullgöras på följande sätt. På samma
sätt ska även revisionsberättelsen offentliggöras.

1. Aktiebolag
Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyn-

digheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräk-
ningen och resultaträkningen.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkstäl-

lande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska
även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst
eller förlust.

2. Ekonomiska föreningar
Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade

senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräk-
ningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registrerings-
myndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant före-
läggande ska utfärdas när någon begär det. Föreningar som enligt 1 kap. 3 §
utgör större företag och föreningar som är moderföretag i koncerner som en-
ligt samma paragraf utgör större koncerner är skyldiga att ge in handlingarna
till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har utfärdats.
Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom en månad
från fastställelsebeslutet.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkstäl-

lande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska
även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller
förlust.

3. Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare
Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

4. Stiftelser
Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtals-
stiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen
(1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior ska hållas tillgängliga för alla
som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

5. Övriga företag
Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade

senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt föreläg-
gande av registreringsmyndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges
in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Större företag
och moderföretag i större koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till re-
gistreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har meddelats.
Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex måna-
der från räkenskapsårets utgång.

5

Senaste lydelse 2006:871.

background image

4

SFS 2008:89

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

3 a §

6

Handlingar som avses i 3 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 eller 2 får undertecknas med en elek-

tronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 3 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket.

3 b §

7

Den som

1. lämnar osann uppgift i ett sådant bevis om fastställelse enligt 3 § 1 eller

2 som har upprättats i elektronisk form, eller

2. i fråga om handling som avses i 3 § oriktigt intygar att en elektronisk

kopia överensstämmer med originalet,

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

9 kap.

1 §

8

Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt
att upprätta koncernredovisning, ska minst en gång under ett räkenskapsår
som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrap-
port).

Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början

och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska, om inte något annat
följer av 16 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, omfatta
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I
16 kap. lagen om värdepappersmarknaden finns ytterligare bestämmelser
om vilka företag som ska lämna delårsrapport.

Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

Den ska avfattas på svenska.

2 §

9

Delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som

vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till en sådan aktieägare, bo-
lagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårs-
rapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårsrapport

6

Senaste lydelse 2006:487.

7

Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 3 b § 2006:487.

8

Senaste lydelse 2007:541.

9

Senaste lydelse 2007:541.

background image

5

SFS 2008:89

som avses i 16 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska
senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till registrerings-
myndigheten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Det
som sägs i 8 kap. 3 b § gäller också vid sådan ingivning.

Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid,

tillämpas 8 kap. 13 §.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i

17 kap. lagen om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyl-
diga att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

3*

SFS 208:83–111

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008