SFS 2008:90 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

080090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 mars 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 6 kap. 4 och 10 �� bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1999:1078) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett �rsbokslut ska best� av en resultatr�kning och en balansr�kning.</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">�rsbokslutet ska uppr�ttas i vanlig l�sbar form eller i elektronisk form. Be-<br/>loppen i �rsbokslutet ska anges i svenska kronor.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r �rsbokslutet uppr�ttas, ska f�ljande best�mmelser i �rsredovisningsla-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gen (1995:1554) till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1 kap. 3 � om vad som avses med andelar och nettooms�ttning samt om</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">de till�gg som ska g�ras till nettooms�ttningen,</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1 kap. 46 �� om koncern- och intressef�retagsdefinitioner,<br/>2 kap. 2 � om �versk�dlighet och god redovisningssed,<br/>2 kap. 4 � om andra grundl�ggande redovisningsprinciper,<br/>2 kap. 7 � om undertecknande,<br/>3 kap. 1 och 2 �� om balans- och resultatr�kningarnas inneh�ll,<br/>3 kap. 3 och 4 �� om uppst�llningsformer,<br/>3 kap. 9 � om avs�ttningar,<br/>3 kap. 13 � f�rsta stycket om extraordin�ra poster, <br/>4 kap. 1 och 2 �� om vad som �r anl�ggningstillg�ngar och oms�ttnings-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tillg�ngar,</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">4 kap. 3 � om anskaffningsv�rdet f�r anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 kap. 4 � om avskrivning av anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 kap. 5 � om nedskrivning av anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 kap. 9 � om v�rdering av oms�ttningstillg�ngar,<br/>4 kap. 10 � om v�rdering av p�g�ende arbeten,<br/>4 kap. 11 � om varulagrets anskaffningsv�rde,<br/>4 kap. 12 � om redovisning till best�md m�ngd och fast v�rde,<br/>4 kap. 13 � om omr�kning av fordringar och skulder i utl�ndsk valuta, och<br/>4 kap. 15 � om periodisering av vissa belopp vid upptagande av l�n. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:134.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:90</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:90</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett f�renklat �rsbokslut ska best� av en resultatr�kning och en ba-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">lansr�kning. Det ska uppr�ttas enligt god redovisningssed och i vanlig l�sbar<br/>form eller i elektronisk form.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om undertecknande av �rsbokslutet g�ller 2 kap. 7 � �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ningslagen (1995:1554) i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">S</p> <p style="position:absolute;top:938px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft28">enaste lydelse 2006:874.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);

utf�rdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 6 kap. 4 och 10 �� bokf�ringslagen

(1999:1078) ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

4 �

2

Ett �rsbokslut ska best� av en resultatr�kning och en balansr�kning.

�rsbokslutet ska uppr�ttas i vanlig l�sbar form eller i elektronisk form. Be-
loppen i �rsbokslutet ska anges i svenska kronor.

N�r �rsbokslutet uppr�ttas, ska f�ljande best�mmelser i �rsredovisningsla-

gen (1995:1554) till�mpas:

1 kap. 3 � om vad som avses med andelar och nettooms�ttning samt om

de till�gg som ska g�ras till nettooms�ttningen,

1 kap. 46 �� om koncern- och intressef�retagsdefinitioner,
2 kap. 2 � om �versk�dlighet och god redovisningssed,
2 kap. 4 � om andra grundl�ggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 � om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 �� om balans- och resultatr�kningarnas inneh�ll,
3 kap. 3 och 4 �� om uppst�llningsformer,
3 kap. 9 � om avs�ttningar,
3 kap. 13 � f�rsta stycket om extraordin�ra poster,
4 kap. 1 och 2 �� om vad som �r anl�ggningstillg�ngar och oms�ttnings-

tillg�ngar,

4 kap. 3 � om anskaffningsv�rdet f�r anl�ggningstillg�ngar,
4 kap. 4 � om avskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
4 kap. 5 � om nedskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
4 kap. 9 � om v�rdering av oms�ttningstillg�ngar,
4 kap. 10 � om v�rdering av p�g�ende arbeten,
4 kap. 11 � om varulagrets anskaffningsv�rde,
4 kap. 12 � om redovisning till best�md m�ngd och fast v�rde,
4 kap. 13 � om omr�kning av fordringar och skulder i utl�ndsk valuta, och
4 kap. 15 � om periodisering av vissa belopp vid upptagande av l�n.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 2007:134.

SFS 2008:90

Utkom fr�n trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:90

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

10 �

3

Ett f�renklat �rsbokslut ska best� av en resultatr�kning och en ba-

lansr�kning. Det ska uppr�ttas enligt god redovisningssed och i vanlig l�sbar
form eller i elektronisk form.

I fr�ga om undertecknande av �rsbokslutet g�ller 2 kap. 7 � �rsredovis-

ningslagen (1995:1554) i till�mpliga delar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

3

S

enaste lydelse 2006:874.

;