SFS 2008:91 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

080091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i revisionslagen (1999:1079)

ska införas två nya paragrafer, 2 a och 40 a §§, samt närmast före 2 a och
40 a §§ två nya rubriker av följande lydelse.

Undertecknande med elektronisk signatur

2 a §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får under-

tecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kva-
lificerade elektroniska signaturer.

Straff

40 a §

Den som lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som

upprättas i elektronisk form döms, om åtgärden innebär fara i bevishänse-
ende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är att anse som
grovt, döms till fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

SFS 2008:91

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008