SFS 2008:92 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

080092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om handelsregisterlagen

(1974:157)

dels

att 9, 16�19 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 15 a och 23 §§, av föl-

jande lydelse.

9 §

2

En ansökan om registrering av ett handelsbolag ska göras av samtliga

bolagsmän.

En ansökan om registrering av en ideell förening eller ett registrerat tros-

samfund ska göras av en ledamot i föreningens eller samfundets styrelse el-
ler motsvarande organ.

En prokura ska registreras på ansökan av huvudmannen. Om huvudman-

nen är ett handelsbolag, ska ansökan göras av samtliga bolagsmän.

15 a §

Om en firmatecknare för ett handelsbolag eller en ideell förening

eller en ledamot eller suppleant i styrelsen för en ideell förening har fått nä-
ringsförbud ska registreringsmyndigheten avregistrera firmatecknaren, leda-
moten eller suppleanten från handelsregistret.

Om en prokurist har fått näringsförbud, ska registreringsmyndigheten av-

registrera prokuran från handelsregistret.

Om en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett annat handelsbolag än ett

kommanditbolag eller en komplementär i ett kommanditbolag har fått nä-
ringsförbud, ska registreringsmyndigheten göra en anteckning om närings-
förbudet i handelsregistret. En sådan anteckning ska tas bort när näringsför-
budet har upphört att gälla.

Vid beslut om tillfälligt näringsförbud ska avregistrering enligt första eller

andra stycket eller anteckning enligt tredje stycket ske omedelbart. I övrigt
ska avregistrering eller anteckning ske när beslutet om näringsförbud har
vunnit laga kraft.

16 §

3

Om en bolagsman genom dom har skilts från rätten att teckna bola-

gets firma, ska uppgift om detta registreras även om domen inte har vunnit
laga kraft.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 2006:865.

3

Senaste lydelse 2007:136.

SFS 2008:92

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:92

Om en näringsidkare har försatts i konkurs, ska konkursbeslutet registre-

ras i handelsregistret tillsammans med uppgift om vem som har utsetts till
konkursförvaltare. Har konkursbeslutet upphävts eller har konkursen avslu-
tats, ska även detta registreras.

Registrering ska också ske när det har meddelats ett beslut om företagsre-

konstruktion som avser en näringsidkare. Har beslutet om företagsrekon-
struktion upphävts eller har företagsrekonstruktionen upphört, ska även detta
registreras.

Om det i en dom som har vunnit laga kraft har förklarats, att registrering

inte borde ha skett eller att det beslut som har registrerats är ogiltigt eller att
i annat fall ett visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska avre-
gistrering ske.

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avregistrering av firma

från handelsregistret sedan dom om hävande av firmaregistrering har vunnit
laga kraft.

17 §

4

I följande fall ska registreringsmyndigheten undersöka om en i han-

delsregistret registrerad näringsidkare fortfarande utövar någon verksamhet:

1. näringsidkaren har under de senaste tio åren inte gett in någon anmälan

till registret och det kan antas att han har upphört med sin verksamhet, eller

2. näringsidkaren är ett handelsbolag och antalet registrerade bolagsmän

är sedan minst ett år mindre än två och någon uppgift om likvidation har inte
registrerats.

Undersökningen enligt första stycket ska ske genom att registreringsmyn-

digheten skickar ett brev till den adress som finns registrerad för näringsid-
karen i registret samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Om det ännu två månader efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar

inte framgår att verksamheten fortfarande utövas eller att näringsidkaren av-
ser att återuppta den, ska registreringsmyndigheten genast avregistrera nä-
ringsidkaren från registret. I fall som avses i första stycket 2 ska näringsid-
karen dock inte avregistreras, om antalet registrerade bolagsmän åter uppgår
till två eller flera eller uppgift om likvidation har registrerats.

18 §

5

Registrering eller avregistrering ska genom registreringsmyndighe-

tens försorg utan dröjsmål kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Registre-
ring eller avregistrering som sker efter anmälan av rätten behöver inte kun-
göras.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in

i registret ska endast ange ändringens art.

19 §

6

Registrering eller avregistrering som har kungjorts i Post- och Inri-

kes Tidningar ska anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte
av omständigheterna framgår att han varken haft eller borde ha haft vetskap
därom.

4

Senaste lydelse 2003:866.

5

S

enaste lydelse 1992:1448.

6

Senaste lydelse 1977:707.

background image

3

SFS 2008:92

21 §

7

Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ansökan eller an-

mälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller i
fråga om beslut enligt 15 a eller 17 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

23 §

Den som

1. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

2. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som
upprättas i elektronisk form,

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 2 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 1995:33.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008