SFS 2008:93 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

080093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar

dels

att 20 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska fören-

ingar gäller i fråga om sambruksföreningar.

20 §

2

Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska fören-

ingar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisning-
arna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 § och 14 kap. 3 § ska därvid avse 8 § respek-
tive 18 § fjärde stycket denna lag. Det som föreskrivs om handling eller
ärende i 16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 1987:671.

SFS 2008:93

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008