SFS 2008:95 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

080095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsre-

dovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,
2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om form och språk,
6 § om valuta, samt
7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens underteck-

nande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2008:95

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008