SFS 2008:96 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

080096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m.

dels

att 13 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 13 a och 29 a §§, av föl-

jande lydelse.

13 §

2

Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten

ge in en bestyrkt kopia av

1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste

räkenskapsåret,

2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offent-

liga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de

företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Handlingar som avses i första stycket ska ges in inom tre månader efter

det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberät-
telse lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att
filialens räkenskapsår gick ut. Handlingarna ska vara upprättade på eller
översatta till svenska.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

13 a §

Handlingar som avses i 13 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 2006:604.

SFS 2008:96

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

4

SFS 2008:83–111

background image

2

SFS 2008:96

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 13 §, och

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet.

29 a §

Den som

1. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

2. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som
upprättas i elektronisk form,

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 2 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)