SFS 2008:97 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

080097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194);

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 9, 11, 13 och 18 §§ grundskoleförord-

ningen (1994:1194)

1

ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än

svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för
eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmåls-
undervisning), om

1. eleven har grundläggande kunskaper i språket, och
2. eleven önskar få sådan undervisning.
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller

jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgänges-
språk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har
ett annat modersmål än svenska.

I 5 kap. 2 och 3 §§ finns bestämmelser om studiehandledning på elevens

modersmål.

11 §

Om modersmålsundervisning för en elev anordnas utanför timplane-

bunden tid, har eleven rätt att få sådan undervisning sammanlagt högst sju
läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Eleven har dock rätt
till undervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan
undervisning.

Begränsningen gäller inte modersmålsundervisning i samiska, finska, me-

änkieli, romani chib, jiddisch eller ett nordiskt språk.

13 §

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett

språk, endast om det finns en lämplig lärare.

En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem

elever önskar undervisning i språket. När det gäller samiska, finska, me-
änkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna moders-
målsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

1

Förordningen omtryckt 1997:599.

SFS 2008:97

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:97

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

18 §

2

Som språkval för en elev ska i stället för språk enligt 17 § erbjudas

följande språk, om eleven och elevens vårdnadshavare önskar det:

� det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i,
� svenska som andraspråk för elever som i övrigt får undervisning i

svenska som andraspråk,

� svenska för elever som i övrigt får undervisning i svenska,
� engelska, eller
� teckenspråk.
En kommun är skyldig att anordna undervisning i ett sådant språk, om

minst fem elever väljer språket. När det gäller modersmålsundervisning i sa-
miska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är en kommun skyldig
att anordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2000:449.