SFS 2008:98 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

080098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 7, 10 och 12 §§ gymnasieförordningen

(1992:394)

1

ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än

svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för
eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmåls-
undervisning), om

1. eleven har goda kunskaper i språket, och
2. eleven önskar få sådan undervisning.
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller

jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgänges-
språk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har
ett annat modersmål än svenska.

I 8 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om studiehandledning på elevens

modersmål.

10 §

En elev har rätt att få modersmålsundervisning sammanlagt högst sju

läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Om eleven har ett
särskilt behov av sådan undervisning, har eleven dock rätt till det under
längre tid.

Begränsningen gäller inte heller om undervisningen
1. ersätter undervisning i andra språk än svenska och engelska,
2. anordnas som individuellt val, eller
3. anordnas för en elev med samiska, finska, meänkieli, romani chib, jid-

disch eller ett nordiskt språk som modersmål.

12 §

En kommun är inte skyldig att anordna modersmålsundervisning, om

lämplig lärare inte finns att tillgå.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst

fem elever önskar undervisning i språket. När det gäller samiska, finska, me-
änkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna moders-
målsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

1

Förordningen omtryckt 1999:844.

SFS 2008:98

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:98

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)