SFS 2008:99 Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

080099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillämpning av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1781/2006 om information om
betalaren som skall åtfölja överföringar av medel;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om in-
formation om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

2

.

2 §

Förordning (EG) nr 1781/2006 ska inte tillämpas på överföringar av

medel inom Sverige till ett konto som möjliggör betalning för tillhandahål-
lande av varor eller tjänster, om förutsättningarna enligt artikel 3.6 första
stycket a�c i förordningen är uppfyllda.

Behöriga myndigheter

3 §

Rikspolisstyrelsen ska

1. ta emot sådana meddelanden från betalningsmottagarens betalningsle-

verantör som avses i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1781/2006, och

2. ha rätt att göra sådana förfrågningar som enligt artikel 14 första stycket

i förordningen ska besvaras av betalningsleverantörer och som gäller den in-
formation om betalaren som åtföljer överföringar och motsvarande bevarade
uppgifter.

4 §

Finansinspektionen ska vara den myndighet som enligt artikel 15.3 i

förordning (EG) nr 1781/2006 övervakar och vidtar nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att kraven i förordningen uppfylls.

Sanktioner och ingripanden

5 §

Bestämmelser om sanktioner och ingripanden som ska tillämpas vid

överträdelse av förordning (EG) nr 1781/2006 finns i 15 kap. lagen

1

Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137.

2

EUT L 345, 8.12.2006, s.1 (Celex 32006R1781).

SFS 2008:99

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:99

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i 8�11

§§ lagen

(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)