SFS 2008:103 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

080103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 49 och 53 §§ försäkringsrörelseförordningen

(1982:790)

1

ska ha följande lydelse.

49 §

2

Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713) meddela föreskrifter om

1. indelning i försäkringsklasser beträffande koncession för återförsäkring

enligt 2 kap. 3 c §,

2. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 § andra stycket 2 ska inne-

hålla,

3. begränsningar för upplåning enligt 5 kap. 1 § andra och tredje styckena,
4. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt

7 kap. 1 §,

5. beräkning av livförsäkringsavsättningar enligt 7 kap. 2 § andra�femte

styckena,

6. innehåll i en redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska rikt-

linjer enligt 7 kap. 8 a §,

7. vilket värde tillgångar enligt 7 kap. 10 § första stycket 14 högst får tas

upp till vid skuldtäckning,

8. förutsättningarna för användning av obligationer eller andra skuldför-

bindelser och aktier eller andra värdepapper utgivna av ett specialföretag för
skuldtäckning enligt 7 kap. 10 § nionde stycket,

9. lämplig riskspridning av tillgångar som används för skuldtäckning,

inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c § första stycket,

10. lokalisering av tillgångar enligt 7 kap. 10 d § andra stycket,
11. vad placeringsriktlinjerna enligt 7 kap. 10 g § första stycket för verk-

samhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska innehålla samt om skyldig-
heten att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g §
andra stycket och om vilka försäkringar som inte ska omfattas av informa-
tionsskyldigheten,

12. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-

strument får användas enligt 7 kap. 17 b §,

1

Förordningen omtryckt 1995:1601.

2

Senaste lydelse 2005:1130.

SFS 2008:103

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:103

13. villkor för att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap. 22 och 24 §§

samt 7 a kap. 4 §, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt
ska beräknas,

14. beräkning av solvensmarginalen för återförsäkring av livförsäkring

enligt bestämmelserna för livförsäkring i 7 kap. 23 § enligt 7 kap. 25 §,

15. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar

enligt 7 kap. 23 § fjärde stycket,

16. motsvarande höjningar för återförsäkring av beräkningskriterierna för

solvensmarginalen som för andra försäkringsklasser än de motsvarande
klasserna i 2 kap. 3 a § första stycket 11�13 enligt 7 kap. 25 §,

17. beräkning av kostnader för utförd assistans enligt 7 kap. 25 §,
18. beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap. 25 §,
19. höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 7 kap. 26 §, och
20. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när

handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 7 a kap. 6 §.

Finansinspektionen ska i fråga om försäkringsrörelselagen meddela före-

skrifter om

1. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringarna och dem som erbjuds att teckna en försäkring enligt
1 kap. 1 a §,

2. vilka risker som hänför sig till de försäkringsklasser som anges i 2 kap.

3 a och 3 b §§,

3. beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 3 a §,
4. vilka utländska stater och centralbanker samt internationella organisa-

tioner som avses i 7 kap. 10 § första stycket 2�4, 7 och 9�12,

5. inomläget för panträtter och om värdering av fastigheter eller tomträtter

för tillämpning av 7 kap. 10 § första stycket 14,

6. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e §,
7. beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 7 a kap. 5 §,
8. villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 8 kap. 18 §,
9.

vilka upplysningar ett försäkringsbolag ska lämna till Finans-

inspektionen enligt 19 kap. 3 §, och

10. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 11 § tredje

stycket.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av för-

säkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller
sådana bestämmelser.

53

§

3

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige med-
dela föreskrifter om

1. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för återförsäk-

ring enligt 4 kap. 5 a §,

2. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt

5 kap. 5 §,

3. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §, och
4. vilken information som ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna

enligt 8 kap. 1 b §.

3

Senaste lydelse 2005:1130.

background image

3

SFS 2008:103

Finansinspektionen ska i fråga om samma lag meddela föreskrifter om
1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsinstitut

ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar

som ska fogas till en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,

3. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 5 kap.

9

§ och om vilka försäkringar som inte omfattas av informations-

skyldigheten,

4. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 6 kap. 9 § första stycket 1,

och

5. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring i bolaget
enligt 8 kap. 1 a §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008