SFS 2008:104 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

080104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekono-

miska föreningar

dels

att nuvarande 15 g § ska betecknas 15 h §,

dels

att 2, 4�7, 8 d, 10, 11, 13, 13 d, 16 och 28 §§ samt rubriken närmast

före den tidigare upphävda 27 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 2 a, 7 a, 15 g,

20 a, 27 och 27 a §§, samt närmast före 7 a, 27 a och 28 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

2 §

1

En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt och lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska göras skriftligen
hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).

En anmälan enligt första stycket eller en sådan ansökan enligt de angivna

lagarna som ska handläggas av registreringsmyndigheten får överföras elek-
troniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registrerings-
myndigheten får meddela.

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller

av den verkställande direktören. En anmälan av en förening i likvidation ska
undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av
likvidatorerna.

2 a §

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registrerings-

myndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt före-
skrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

4 §

2

En anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap. 3 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och 3 §§ bostadsrättslagen
(1991:614), 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller 5 § la-
gen (1975:417) om sambruksföreningar ska ange

1. föreningens postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelseda-

tum och postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även

1

Senaste lydelse 2004:354.

2

Senaste lydelse 2002:107.

SFS 2008:104

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:104

hemvist för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande direk-
tören, vice verkställande direktörerna, firmatecknarna och person som har
fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska
föreningar,

3. hur föreningens firma tecknas.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete
1. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 §

lagen om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § bostadsrättslagen, 2 kap. 1 § la-
gen om kooperativ hyresrätt respektive 3 § lagen om sambruksföreningar,

2. att, om enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid samman-

träde med medlemmarna föreningen inte får börja sin verksamhet förrän
visst eller vissa villkor har uppfyllts, villkoret i fråga är uppfyllt,

3. att de i första stycket 2 angivna personerna inte har förvaltare enligt 11

kap. 7 § föräldrabalken eller är i konkurs; i fråga om personer som har fått
bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska fören-
ingar fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förval-
tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. att föreningens revisorer uppfyller de i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om eko-

nomiska föreningar angivna behörighetskraven och, när det är fråga om en
förening enligt sistnämnda lag, de i 8 kap. 5 § samma lag angivna behörig-
hetskraven,

5. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om
vem som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om
ekonomiska föreningar och om hur föreningens firma tecknas stämmer över-
ens med de beslut som föreningen har fattat, och

6. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesupplean-

ter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisorer, firmateck-
nare och enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar
bemyndigad person har åtagit sig uppdragen.

5 §

3

Till en anmälan som avses i 4 § ska fogas

1. två kopior av föreningens stadgar, och
2. en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar

som visar att dessa har antagit stadgarna.

5 a §

4

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är
folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan enligt 4 § ges in en kopia av pass-
handling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det be-

hövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

6 §

5

Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar ska 4 § första stycket och andra stycket 3 tilläm-
pas.

3

Senaste lydelse 2002:107.

4

Senaste lydelse 2004:609.

5

Senaste lydelse 1992:1456.

background image

3

SFS 2008:104

Om anmälan inte endast avser en ändring av hemvist eller postadress, ska

4 § andra stycket 3, 5 och 6 tillämpas.

7 §

6

Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 14 § fjärde stycket lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna
för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyres-
rättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap.
25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för
en bostadsrättsförening ska föreningen lämna in

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll,
2. två kopior av stadgarna i deras nya lydelse.
I sådana fall som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om ekonomiska

föreningar ska en anmälan för en ekonomisk förening som avses i den lagen
eller en kooperativ hyresrättsförening innehålla en försäkran på heder och
samvete av styrelsen att underrättelse enligt det sistnämnda lagrummet har
ägt rum.

Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av ett

beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen lämna in en kopia
av föreningsstämmans protokoll.

Revisorer

7 a §

En anmälan enligt 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att uppgifterna i anmälan om val av revisor eller revisorssuppleant

stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

2. att de personer som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant upp-

fyller de behörighetskrav som anges i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekono-
miska föreningar och, om 8 kap. 5 § samma lag är tillämplig, de krav som
anges i den paragrafen samt att de angivna personerna har åtagit sig uppdra-
gen.

Första stycket gäller inte
1. en anmälan som endast avser en ändring av hemvist, postadress eller

huvudansvarig för revisionsbolag, och

2. en anmälan om att skyldigheten att ha auktoriserad eller godkänd revi-

sor har upphört.

8 d §

7

Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av någon an-

nan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, firman inte ska tecknas
av likvidatorerna gemensamt, ska likvidatorn eller likvidatorerna anmäla
detta särskilt. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret ska ändras. Om
någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, ska 4 § första
stycket 2 och 3 och andra stycket 3 och 6 tillämpas.

10 §

Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 16 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar att likvidationen ska fortsätta ska 4 § första
stycket och andra stycket 3�6 tillämpas.

6

Senaste lydelse 2003:38.

7

Senaste lydelse 2003:1048.

background image

4

SFS 2008:104

11 §

En anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § tredje stycket lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut att likvidationen ska upp-
höra och föreningens verksamhet återupptas ska innehålla en försäkran på
heder och samvete

1. att likvidationsanledning enligt lagen om ekonomiska föreningar eller

enligt stadgarna inte föreligger, samt

2. att utskiftning inte har ägt rum.
Till anmälan ska fogas
1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och
2. en kopia av revisorernas yttrande.
Vid anmälan ska 4 § första stycket och andra stycket 3�6 tillämpas.

13 §

8

Till en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar ska det fogas en försäkran på heder och samvete från föreningar-
nas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits
enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/
2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer

9

och att

prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda
förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det till ansökan också

fogas en försäkran på heder och samvete att en underrättelse som avses i
7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar har skett.

I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om

andra handlingar som ska fogas till ansökan.

13 d §

10

Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 17 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar av förening som har bildats i sam-
band med fusion genom kombination tillämpas 4 §.

Till anmälan ska det vidare fogas
1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av

verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om
särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stäm-
mer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkstäl-
lande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit
sig uppdragen.

15 g §

11

Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens
innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i

första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av
myndigheten.

8

Senaste lydelse 2008:22.

9

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

10

Senaste lydelse 2008:22.

11

Senaste lydelse av tidigare 15 g § 2001:894.

background image

5

SFS 2008:104

16 §

12

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen (1975:417) om sambruksför-
eningar ska biläggas föreningsregistret. Sådana handlingar ska för varje för-
ening sammanföras i akter.

20 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst

får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om
det har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är
upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast

uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen
(1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

Upprättande av försäkran elektroniskt

27 §

13

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får un-

dertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får
meddela.

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

27 a §

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och

som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket
enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Bolagsverket får även
meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för
att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

Bestyrkande av kopior m.m.

28 §

Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En

elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt
föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in

i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i
27 a § tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både origi-

nal och kopia, ska originalhandlingen återställas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

12

Senaste lydelse 2002:107.

13

Tidigare 27 § upphävd genom 1992:409.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008