SFS 2008:105 Förordning om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

080105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630);

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om bostadsrättsförordningen (1991:630)

dels

att 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införa en ny paragraf, 19 a §, och närmast

före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

1

En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i fören-

ingens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 § bostadsrättsla-
gen (1991:614).

Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om registrering av den

ekonomiska planen. Planen ska fogas till ansökningshandlingen.

Elektronisk ansökan

19 a §

En ansökan enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller denna förord-

ning som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bo-
lagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekono-

miska föreningar ska tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:361.

SFS 2008:105

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008