SFS 2008:106 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

080106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om stiftelseförordningen (1995:1280)

dels

att nuvarande 2 g § ska betecknas 2 h §,

dels

att 3, 4, 5 a, 7 a, 7 b och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 g, 3 a, 3 b och

12 a §§, av följande lydelse.

2 g §

1

Information som ska lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens
innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i

första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av
myndigheten.

3 §

En anmälan eller ansökan som avses i stiftelselagen (1994:1220) eller i

denna förordning ska vara skriftlig.

Anmälan eller ansökan får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten

eller registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får med-
dela.

3 a §

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot

eller, om stiftelsen har förvaltare, av en företrädare för förvaltaren.

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till tillsynsmyndighe-

ten eller registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektro-
nisk signatur enligt föreskrifter som myndigheten får meddela.

3 b §

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som

har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten
eller registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får med-
dela. Myndigheten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska sig-
naturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt
original.

1

S

enaste lydelse av tidigare 2 g § 2001:896.

SFS 2008:106

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:106

4 §

Kopior som ges in enligt denna förordning, stiftelselagen (1994:1220)

eller lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska vara be-
styrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara be-
styrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia får även ges in

i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i
3 b § tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både origi-

nal och kopia, ska originalhandlingen återställas.

5 a §

2

Till en anmälan för registrering enligt 10 kap. 2 § eller 3 § första

stycket 2 stiftelselagen (1994:1220) av revisor ska det fogas en kopia av en
av revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig upp-
draget. Undertecknande får ske med elektronisk signatur enligt föreskrifter
som registreringsmyndigheten får meddela.

7 a §

3

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller

bemyndigad att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 §
andra stycket stiftelselagen (1994:1220) inte är folkbokförd i Sverige, ska
det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen ges in en kopia av
passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det be-

hövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

7 b §

4

Om den som anmäls som förvaltare är en utländsk juridisk person,

ska det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen (1994:1220) ges
in en kopia av registreringshandling eller annan handling som avser den an-
mälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar om det be-

hövs för att säkerställa identiteten hos förvaltaren.

12 §

Handlingar som avser en anmälan till stiftelseregistret ska hos regist-

reringsmyndigheten biläggas stiftelseregistret. Sådana handlingar ska för
varje stiftelse sammanföras i akter.

Handlingar som ges in till tillsynsmyndighetens ska hos denna sammanfö-

ras i akter för varje stiftelse. Handlingarna ska sammanföras med de hand-
lingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en
länsstyrelse som också är registreringsmyndighet för stiftelsen.

12 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser en stiftelse som inte längre är

registrerad får endast organisationsnummer och stiftelsens namn användas
som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan stiftelsen avregist-
rerades.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 12 § får endast

uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen
(1980:100) samt stiftelsens namn användas som sökbegrepp.

2

Senaste lydelse 2005:351.

3

Senaste lydelse 2004:610.

4

Senaste lydelse 2004:610.

background image

3

SFS 2008:106

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008