SFS 2008:107 Förordning om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

080107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:106) om
kooperativ hyresrätt;

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen om kooperativ hyresrätt

(2002:106) ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före 14 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Elektronisk ansökan

14 a §

En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om koo-

perativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § denna förordning får överföras
elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får med-
dela.

Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekono-

miska föreningar gäller.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:107

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008