SFS 2008:108 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

080108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelsregisterförordningen
(1974:188);

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om handelsregisterförordningen

(1974:188)

1

dels

att 9 § ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 1 g § ska betecknas 1 h §,

dels

att 3, 4, 7, 8, 10, 12 och 14 §§ samt rubrikerna närmast före 4 och

13 a §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 1 g, 1 i, 4 a�4 c, 13 a,

15 och 16 §§, av följande lydelse.

1 g §

2

Information som ska lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens
innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i

första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av
myndigheten.

1 i §

Vid sökning efter uppgifter som avser näringsidkare som inte längre

är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och firma
användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan närings-
idkaren avregistrerades. I fråga om ideell förening och registrerat trossam-
fund får även föreningens eller trossamfundets namn användas som sökbe-
grepp.

Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och

uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 §
första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer
och firma användas som sökbegrepp.

3 §

När en firma avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag för beslut

och för kungörande antecknas i registret.

1

Senaste lydelse av 9 § 2002:745.

2

Senaste lydelse av tidigare 1 g § 2001:930.

SFS 2008:108

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:108

Ansökningar och anmälningar

4 §

3

En ansökan om registrering av en näringsidkare eller prokura samt en

anmälan till registret ska göras skriftligen.

Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndig-

heten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

I 9 och 13 §§ handelsregisterlagen (1974:157) finns bestämmelser om

vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En anmälan om ändring av ef-
ternamn och postadress får även göras av firmatecknare. En anmälan som
avser registrering av revisor får även göras av den som anmälan gäller.

4 a §

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registrerings-

myndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt före-
skrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

4 b §

Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har

upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndighe-
ten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela. Registreringsmyndig-
heten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får
användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

4 c §

Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En

elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt
föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in

i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i
4 b § tillämpas.

7 §

4

Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folk-

bokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller
annan identitetshandling som avser den anmälde.

Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, ska

det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling
som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det be-

hövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att
teckna dennes firma.

8 §

5

Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat

trossamfund ska det ges in

1. stadgar eller motsvarande dokument,
2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller

motsvarande organ, och

3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte

är i konkurs.

3

Senaste lydelse 2002:745.

4

Senaste lydelse 2004:611.

5

Senaste lydelse 1999:276.

background image

3

SFS 2008:108

En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas

med elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten
får meddela.

10 §

6

En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter

som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan
ska det ges in

1. uppgift om sökandens firma, och
2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall

en redogörelse för dess innehåll.

12 §

7

För registrering och dess kungörande samt för handläggning och

prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,

ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 000 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 800 kronor,

3. vid anmälan om ändring av säte, 800 kronor, och
4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 500 kronor.
Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan
firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bi-
firma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om re-
gistrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för
1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt

med ansökan om registrering av näringsidkare,

2. registrering enligt 16 § första�tredje styckena handelsregisterlagen och

kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,

3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphö-

rande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,

4. avregistrering av firma och kungörande därav,
5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje

stycket handelsregisterlagen,

6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en an-

mälan om registrering har påbörjats.

Underrättelser

13 a §

Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som

bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta
Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma.

6

Senaste lydelse 1992:1455.

7

Senaste lydelse 2004:32.

background image

4

SFS 2008:108

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 §

8

I följande fall ska registreringsmyndigheten underrätta den registre-

rade om en vidtagen registreringsåtgärd:

1. vid registrering av en bolagsman i ett handelsbolag,
2. vid registrering av en revisor för en i handelsregistret införd näringsid-

kare,

3. vid avregistrering av en bolagsman eller revisor som avses i 1 och 2.
Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen

sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress
enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan
adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet. Om den som
åtgärden berör är en juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till
den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en så-
dan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse, om

det är uppenbart att en underrättelse inte fyller något syfte.

15 §

Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft förklarat att re-

gistrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har regist-
rerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som har registrerats
inte föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till registrerings-
myndigheten.

16 §

När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som avses i

16 § första�tredje styckena handelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen
omedelbart underrätta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrät-
telsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

8

Senaste lydelse 2004:611.