SFS 2008:109 Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

080109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:308) om
utländska filialer m.m.;

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:308) om utländska

filialer m.m.

1

dels

att 11 § ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 13 f § ska betecknas 13 g § och att nuvarande 19 a §

ska betecknas 19 b §,

dels

att 1, 2, 4�6, 8, 9, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före tidigare 19 a § ska sättas närmast före den

nya 19 b §,

dels

att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 12 a�12 c, 13 f,

17 a, 17 b och 19 a §§, samt närmast före den nya 19 a § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

1 §

2

En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registrerings-
myndigheten). Anmälan ska vara undertecknad av verkställande direktören.

En anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och

ska i så fall vara undertecknad med elektronisk signatur enligt föreskrifter
som registreringsmyndigheten får meddela.

2 §

3

En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska fi-

lialer m.m. ska göras skriftligen hos registreringsmyndigheten. Anmälan ska
vara undertecknad av näringsidkaren.

Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i

så fall vara undertecknad med elektronisk signatur enligt föreskrifter som re-
gistreringsmyndigheten får meddela.

4 §

4

En anmälan för registrering av en filial ska ange

1. det utländska företagets firma, rättsliga form, nationalitet, säte och

adress samt filialens firma,

2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,

1

Senaste lydelse av 11 § 2003:1045.

2

Senaste lydelse 2004:373.

3

Senaste lydelse 2003:1045.

4

Senaste lydelse 1993:1527.

SFS 2008:109

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:109

3. den kommun där filialkontoret ska vara beläget och kontorets posta-

dress,

4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt

postadress för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket la-
gen (1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens verkställande direk-
tör och revisor samt för vice verkställande direktör och revisorssuppleant,
om sådan blivit utsedd,

5. hemvist för verkställande direktören om postadressen avviker från

hemvistet,

6. den som är huvudansvarig för revisionen om revisionsbolag blivit ut-

sett,

7. namn och postadress för de personer som är behöriga att företräda bola-

get avseende filialens verksamhet med uppgift om behörighetens omfatt-
ning,

8. för det fall företaget är ett aktiebolag, bolagets aktiekapital och det be-

lopp av aktiekapitalet som blivit inbetalat,

9. företagets och filialens räkenskapsår,
10. uppgift om det utländska register där företaget är registrerat, och
11. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska registret.
Anmälan ska även innehålla
1. en försäkran på heder och samvete om att filialens verkställande direk-

tör inte är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. en försäkran på heder och samvete om att personer som har fått bemyn-

digande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, och

3. en försäkran på heder och samvete att de personer som avses i första

stycket 4 har åtagit sig uppdragen.

När anmälan ges in ska avgift enligt 20 § betalas.

5 §

5

Tillsammans med anmälan för registrering ska inges

1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat samt bedriver nä-

ringsverksamhet i sitt hemland,

2. bestyrkt kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling

som gäller för företaget,

3. bestyrkt kopia av företagets och i förekommande fall moderföretagets

årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren,

4. bevis att företaget inte är i konkurs,
5. bestyrkt kopia av sådan fullmakt för verkställande direktören som avses

i 10 § första stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., och

6. bestyrkt kopia av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem

som fått sådant bemyndigande som avses i 10 § andra stycket lagen om ut-
ländska filialer m.m.

6 §

6

Bestämmelserna i 4 § gäller i tillämpliga delar även sådan anmälan

enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som görs efter det att en
filial har registrerats. Om anmälan avser mer än en ändring av adress eller
hemvist, ska det förhållande som anmäls styrkas med bestyrkt kopia av pro-

5

Senaste lydelse 1993:1527.

6

Senaste lydelse 1993:1527.

background image

3

SFS 2008:109

tokoll, skriftlig förklaring av det utländska företaget eller annan handling.
Vid anmälan om att en ny verkställande direktör, vice verkställande direktör
eller sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket lagen om ut-
ländska filialer m.m. blivit utsedd ska iakttas vad som sägs i 4 § första
stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § 5

och 6.

8 §

En anmälan om föreståndare ska ange

1. näringsverksamhetens art och den kommun där verksamheten ska be-

drivas, och

2. föreståndarens namn, personnummer och postadress. Föreståndarens

hemvist ska anges om postadressen avviker från hemvistet.

Anmälan ska även innehålla en försäkran på heder och samvete om att fö-

reståndaren har åtagit sig uppdraget och att han eller hon inte är i konkurs el-
ler har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

9 §

Tillsammans med anmälan om föreståndare ska det ges in en bestyrkt

kopia av sådan fullmakt som avses i 24 § andra stycket lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.

12 a §

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får un-

dertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som registrerings-
myndigheten får meddela.

12 b §

Handlingar som ska fogas till anmälningar och som har upprättats

elektroniskt får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt
föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela. Registreringsmyn-
digheten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som
får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

12 c §

En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara

bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in

i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i
12 b § tillämpas.

13 f §

7

Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens
innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i

första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av
myndigheten.

16 §

Om registrering beviljas, ska de handlingar som ges in i samband

med anmälan biläggas filialregistret. Sådana handlingar ska för varje filial
sammanföras i akter.

7

Senaste lydelse av tidigare 13 f § 2001:931.

background image

4

SFS 2008:109

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

17 §

Handlingar som anges i 13 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m. ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten.

17 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser en filial som inte längre är re-

gistrerad får endast det utländska företagets organisationsnummer och firma
och filialens organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om
det har förflutit mer än fem år sedan filialen avregistrerades.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast

uppgifter som avses i 15 kap. första stycket 1 och 2 sekretesslagen
(1980:100) samt det utländska företagets organisationsnummer och firma
och filialens organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

17 b §

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter enligt 13 a § la-

gen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Elektronisk ingivning

19 a §

8

Ansökningar enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. får överföras elektroniskt till registreringsmyndighe-
ten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela.

Bestämmelserna i 12 b och 12 c §§ gäller.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

8

Senaste lydelse av tidigare 19 a § 1995:1604.