SFS 2008:110 Förordning om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

080110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:731) om
registrering av trossamfund;

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1999:731) om registrering

av trossamfund ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

16 a §

Kammarkollegiet ska utan dröjsmål underrätta Bolagsverket om be-

slut enligt 11

§ första stycket, 12

§ eller 13

§ tredje stycket lagen

(1998:1593) om trossamfund.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:110

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008