SFS 2008:111 Förordning om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

080111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:248) om
kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 6 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 39 a § förordningen (1974:248) om kriminal-

vård i anstalt ska ha följande lydelse.

39 a §

1

Kroppsbesiktning ska verkställas av läkare eller legitimerad sjuk-

sköterska eller, om sådan ej finns tillgänglig och åtgärden inte kan uppskju-
tas utan olägenhet, av tjänsteman som om möjligt ska vara sjukvårdsutbil-
dad. Verkställes kroppsbesiktning av annan än läkare, ska av läkare medde-
lade anvisningar följas.

Första stycket gäller inte vid ytlig kroppsbesiktning eller vid urin-, utand-

nings-, saliv-, svett- eller hårprov.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:494.

SFS 2008:111

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008