SFS 2008:112 Lag om ekodesign

080112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ekodesign;

utfärdad den 13 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att främja en effektiv energianvändning och en låg

miljöpåverkan av energianvändande produkter och energianvändande delar
av sådana produkter genom att miljöaspekter integreras i produktdesignen
för att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livs-
cykel (ekodesign).

Definitioner

2 §

Med en energianvändande produkt och en energianvändande del avses

en produkt respektive en del som omfattas av en föreskrift enligt 4 § första
stycket.

3 §

Med en representant avses en fysisk eller juridisk person som är eta-

blerad inom Europeiska gemenskapen och som av en tillverkare fått skriftlig
fullmakt att handla på dennes vägnar i fråga om samtliga eller vissa av för-
pliktelserna och formaliteterna i denna lag.

Med en importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom Europeiska gemenskapen och som inom sin näringsverksamhet släp-
per ut en produkt från tredjeland på gemenskapens marknad.

Lagens omfattning

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av produkter och

delar som ska omfattas av lagens bestämmelser. Sådana föreskrifter får bara
avse produkter och delar som varit föremål för genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli
2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för ener-

1

Prop. 2007/08:36, bet. 2007/08:NU6, rskr. 2007/08:140.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upp-

rättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter
och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 96/57/EG och 2000/55/EG (EUT L 191, 22.7.2005, s. 29, Celex 32005L0032).

SFS 2008:112

Utkom från trycket
den 27 mars 2008

2*

SFS 2008:112�114

background image

2

SFS 2008:112

gianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG.

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter eller delar som är

avsedda att stadigvarande ingå i byggnadsverk och som omfattas av bestäm-
melserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Utformning av produkter

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att miljöaspekter ska integreras i produktdesignen be-
träffande energianvändande produkter och energianvändande delar i syfte att
förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livscykel.

Tillverkares ansvar

6 §

En energianvändande produkt eller en energianvändande del får släp-

pas ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom gemenskapen endast
om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd
av 5 §.

Innan en energianvändande produkt eller en energianvändande del släpps

ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom gemenskapen ska tillver-
karen eller dennes representant se till att det görs en bedömning av om pro-
dukten eller delen överensstämmer med de krav som ställs i föreskrifter som
meddelats med stöd av 5 § (bedömning av överensstämmelse).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur denna bedömning av överensstämmelse ska gå till.

7 §

Innan en energianvändande produkt eller en energianvändande del

släpps ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom gemenskapen ska

a) en försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller dennes

representant om att produkten eller delen överensstämmer med de krav som
anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § (försäkran om över-
ensstämmelse), och

b) produkten eller delen förses med CE-märkning.
Tillverkaren eller dennes representant svarar för att produkten eller delen

uppfyller kraven enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om de upplysningar som ska lämnas i en försäkran om
överensstämmelse.

8 §

En energianvändande produkt eller del får CE-märkas endast om den

uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om CE-märkning av energianvändande produkter och delar.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen (1992:1534) om

CE-märkning.

9 §

En försäkran om överensstämmelse och den dokumentation som legat

till grund för bedömningen av överensstämmelse ska finnas tillgänglig hos

background image

3

SFS 2008:112

tillverkaren eller dennes representant tills tio år har förflutit sedan den sista
energianvändande produkten tillverkades.

På begäran av en tillsynsmyndighet ska tillverkaren eller dennes represen-

tant ställa dokumentationen enligt första stycket till myndighetens förfo-
gande inom tio dagar från det att begäran har mottagits av tillverkaren eller
dennes representant. Denna skyldighet gäller gentemot alla tillsynsmyndig-
heter i Europeiska unionens medlemsstater.

Informationsskyldighet

10 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att en tillverkare av en energianvändande produkt eller del
eller dennes representant ska, på det sätt som denne anser lämpligt, se till att
konsumenter får

a) den information som är nödvändig för att kunna använda produkten el-

ler delen energieffektivt och med låg miljöpåverkan, och

b) information om dels alla miljöaspekter som är knutna till produkten el-

ler delen under dess livscykel, dels fördelarna med ekodesign, om så krävs i
den relevanta genomförandeåtgärden.

Importörers ansvar

11 §

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska gemenskapen och

inte har någon representant inom gemenskapen svarar en energianvändande
produkts eller energianvändande dels importör för de skyldigheter som en-
ligt denna lag åvilar tillverkaren eller dennes representant.

Om det i ett fall som anges i första stycket saknas importör åvilar dessa

skyldigheter varje fysisk eller juridisk person som släpper ut en energian-
vändande produkt eller del på gemenskapens marknad eller tar den i bruk
inom gemenskapen.

Demonstration på mässor och liknande

12 §

Energianvändande produkter eller delar får demonstreras på handels-

mässor, utställningar, demonstrationer och liknande även om kraven i 5�8
och 10 §§, i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5, 6, 8 och 10 §§
och i verkställighetsföreskrifter enligt 7 § inte har uppfyllts. Detta gäller
dock bara under förutsättning att det synligt anges att produkten eller delen
inte kommer att släppas ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom
gemenskapen förrän kraven har uppfyllts.

Tillsyn

13 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyn-

digheten) ska se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen följs. Detta gäller dock bara i den utsträckning som det inte
finns relevanta bestämmelser om tillsyn i någon annan författning.

background image

4

SFS 2008:112

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 §

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
ska följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

15 §

Ett föreläggande enligt 14 § får avse att en tillverkare, dennes repre-

sentant eller den person som avses i 11 § ska tillhandahålla de upplysningar,
handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen. Ett sådant fö-
reläggande gäller omedelbart.

16 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndighe-

ten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har an-
knytning till den verksamhet som tillsynen avser, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Kostnader för provtagning

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för en tillverkare av energianvändande pro-
dukter och delar eller dennes representant att ersätta tillsynsmyndighetens
kostnader för provtagning och undersökning av prov. Sådana föreskrifter får
dock bara avse fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav
som gäller enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

�verklagande

18 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 och 15 §§ får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Ett föreläggande angående en tillverkares eller dennes repre-
sentants skyldigheter enligt 9 § andra stycket får dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)