SFS 2008:114 Lag om upphävande av lagen (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

080114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2001:1253) om
energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till
lysrör;

utfärdad den 13 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att lagen (2001:1253) om energi-

effektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör ska upphöra att gälla vid ut-
gången av april 2008. Den upphävda lagen ska fortfarande tillämpas beträf-
fande förkopplingsdon till lysrör som släppts ut på gemenskapens marknad
eller tagits i bruk inom gemenskapen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:36, bet. 2007/08:NU6, rskr. 2007/08:140.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upp-

rättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter
och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 96/57/EG och 2000/55/EG (EUT L 191, 22.7.2005, s. 29, Celex 32005L0032).

SFS 2008:114

Utkom från trycket
den 27 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008