SFS 2008:115 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

080115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 4�6, 8, 11 och 12 §§ förordningen

(1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspoli-
tiska program

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som

� deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, eller är under 18 år och deltar i
jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning, och

� inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande

förmåner.

4 §

3

Försäkringsskyddet inträder den dag då det arbetsmarknadspolitiska

programmet påbörjas. Det gäller så länge programmet pågår och aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning betalas. För den som anvisats till jobbgaran-
tin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är
under 18 år gäller försäkringsskyddet så länge programmet pågår. Den som
har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv sjukersätt-
ning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när han eller
hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet, omfattas dock inte av
försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan förmån.

5 §

4

Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från det arbetsmarknadspo-

litiska programmet, oavsett om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
lämnas, om frånvaron beror på

1. sjukdom eller olycksfall som medför arbetsoförmåga eller annat hinder

att delta i programmet,

2. havandeskap eller förlossning,

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:644.

2

Senaste lydelse 2006:1549.

3

Senaste lydelse 2003:854.

4

Senaste lydelse 2004:930.

SFS 2008:115

Utkom från trycket
den 1 april 2008

2*

SFS 2008:115�122

background image

2

SFS 2008:115

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. beviljad ledighet eller permission.
Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om

hindret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även
om sådant intyg inte visats upp.

6 §

5

Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa förutsätt-

ningar finns sedan det arbetsmarknadspolitiska programmet upphört. Efter-
skyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd

eller utvecklingsersättning och är under 18 år gäller endast efterskydd enligt
7 § första stycket.

8 §

6

För den som fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under minst

180 dagar gäller efterskydd enligt andra stycket och 9 §.

Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidi-

gare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit
under de två år som närmast föregått det senaste arbetsmarknadspolitiska
programmet enligt 1 §.

11 §

7

Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7�9 §§, gäller

efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade fått aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning.

12 §

8

Om den försäkrade har haft försäkringsskydd under sjukdom enligt

7 §, gäller efterskydd efter sjukdomstiden enligt bestämmelserna i 8�11 §§.
Efterskyddet beräknas genom att sjukdomstiden jämställs med den tid då ak-
tivitetsstöd eller utvecklingsersättning betalats ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya bestämmelserna

ska dock tillämpas för tid från och med den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2000:644.

6

Senaste lydelse 2000:644.

7

Senaste lydelse 2000:644.

8

Senaste lydelse 2000:644.