SFS 2008:116 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

080116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1977:284) om arbetsskade-

försäkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, eller är under 18 år och deltar i
jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av För-

säkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sö-

kandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller anvisas
jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsersättning eller utvecklings-
ersättning och är under 18 år; detta gäller dock inte före en anvisning till stöd
till start av näringsverksamhet, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. lagen (1962:381)

om allmän försäkring.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom

gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande

sådan utbildning,

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkes-

skola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya bestämmelserna

ska dock tillämpas för tid från och med den 3 december 2007.

1

Senaste lydelse 2006:1548.

SFS 2008:116

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

2

SFS 2008:116

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)