SFS 2008:117 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

080117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:420)
om ändring i nämnda förordning ska införas en ny punkt, 3, av följande ly-
delse.

3. Den som efter att ha tagit del av aktivitetsgarantin enligt förordningen

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program haft en anställning med
särskilt anställningsstöd i form av plusjobb och därefter blivit arbetslös, och
inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring, ska erbjudas att ta del av jobb- och utvecklingsgarantin enligt
förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Detta gäller un-
der förutsättning att han eller hon inom sextio dagar från den 1 maj 2008, el-
ler från det att anställningen upphör, anmält sitt intresse av att ta del av ga-
rantin till den offentliga arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2008:117

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008