SFS 2008:118 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

080118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivi-

tetsstöd att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:416) om
ändring i nämnda förordning ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

4. Till den som efter att ha deltagit i aktivitetsgarantin haft en anställning

med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb enligt förordningen
(1997:1275) om anställningsstöd och i anslutning till anställningens upphö-
rande tagit del i jobb- och utvecklingsgarantin, lämnas aktivitetsstöd med 65
procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshets-
ersättningen, dock lägst 320 kronor per dag.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008 och ska tillämpas från och

med den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2008:118

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008